Vän­ner­na åta­las för mor­det i Skär­hol­men

Fy­ra barn­domsvän­ner i 20-års­ål­dern. Al­la från Se­gel­torp. En blir skju­ten till döds i Skär­hol­men den 1 feb­ru­a­ri. En an­nan svårt skott­ska­dad. Nu åta­las de and­ra två för mord och mord­för­sök.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - SE­GEL­TORP/SKÄR­HOL­MEN

Strax ef­ter kloc­kan 18 lig­ger 20-åri­ga Os­kar skju­ten på en gräs­mat­ta i ett bo­stads­om­rå­de i Skär­hol­men. Kom­pi­sen Mar­tin hit­tas svårt skott­ska­dad i en bil som kroc­kat med en stol­pe vid ut­far­ten till E4/E20. Os­kar dör av si­na ska­dor. Mar­tin över­le­ver.

I tors­dags åta­la­des De­niz och Da­ri­us för mord och mord­för­sök. De är barn­domsvän­ner med Os­kar och Mar­tin. Al­la har vux­it upp till­sam­mans i Se­gel­torp.

En­ligt åta­let var det oupp­kla­ra­de can­na­bis­af­fä­rer som fick vän­ska­pen att gå över i kon­flikt.

– I grund och bot­ten hand­lar det om peng­ar. En av de åta­la­de stod en­ligt mor­doff­ret i skuld till ho­nom. San­no­likt ef­ter knar­k­af­fä­rer, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re John­ny Jär­le­felt.

Kon­flik­ten es­ka­le­ra­de när De­niz och Da­ri­us blev be­skjut­na utan­för en krog i Se­gel­torp cent­rum en vec­ka in­nan mor­det.

– Vi på­står att de då fick upp­fatt­ning­en, rätt el­ler orätt, att det var den som se­na­re blev dö­dad som låg bakom, be­rät­tar kam­mar­å­kla­ga­re John­ny Jär­le­felt.

Hyr en bil

Den 1 feb­ru­a­ri hyr De­niz och Da­ri­us en bil med hjälp av en vän. En­ligt åta­let häm­tar de upp en tred­je gär­nings­man och åker till brotts­plat­sen på Id­holms­vä­gen.

Te­le­fon­lis­tor vi­sar hur de åta­la­des mo­bil­te­le­fo­ner kopp­lar upp sig i mo­bil­mas­ter i när­he­ten av mord­plat­sen. För­un­der­sök­ning­en vi­sar ock­så hur de åta­la­de ring­er och sms:ar Os­kar och får ho­nom att kom­ma till brotts­plat­sen.

– Det finns ock­så sig­na­le­ment samt eg­na upp­gif­ter som kny­ter dem till mord­plat­sen, sä­ger John­ny Jä­re­felt.

Po­li­sen har hit­tat hyl­sor från minst två va­pen. Men det finns inga va­pen, DNA­spår el­ler tänd­satspar­tik­lar som kny­ter de åta­la­de till skot­ten.

De­niz har med­gett att han träf­fat Os­kar på mord­plat­sen, men ne­kar till att ha skju­tit. En­ligt De­niz dy­ker två okän­da per­so­ner upp och skju­ter. Da­ri­us för­ne­kar helt in­bland­ning.

Minns ingen­ting

Mar­tin som skott­ska­da­des svårt minns ingen­ting från hän­del­sen. Han har be­rät­tat i för­hör att han är choc­kad att det är hans barn­domsvän och ti­di­ga­re bäs­ta vän Da­ri­us som miss­tänkts för att ha skju­tit ho­nom.

– Det är san­no­likt att de in­te viss­te vem det var de sköt, sä­ger John­ny Jär­le­felt.

Åkla­ga­ren be­rät­tar att han har haft fle­ra döds­skjut­ning­ar som hand­lat om upp­gö­rel­ser mel­lan kri­mi­nel­la nät­verk.

– I den me­ning­en av­vi­ker det här fal­let. Det är svårt att se att de skul­le till­hö­ra nå­got nät­verk. Det är mer löst sam­man­satt.

Rät­te­gång­en vän­tas in­le­das i slu­tet av ju­ni.

FOTO: PO­LI­SEN

VÅRBERGSVÄGEN. Kom­pi­sen Mar­tin vän­tar på Os­kar i bi­len när skot­ten fal­ler. Mar­tin blir skju­ten i bi­len och flyr, men för­lo­rar med­ve­tan­det och kroc­kar i en stol­pe på ut­far­ten till E4/E20.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

SE­GEL­TORP. Barn­domsvän­ner sör­jer sin mör­da­de kam­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.