Ka­me­raö­ver­va­kas

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - An­na Sjögren an­na@sodra­si­dan.se

in­går nu i ett läng­re na­tio­nellt pro­jekt där man un­der­sö­ker ut­ö­kad ka­me­raö­ver­vak­ning. Men en­ligt Erik Åkerlund kan cent­ru­men i Al­by och Fitt­ja få över­vak­nings­ka­me­ror re­dan un­der som­ma­ren.

– Jag kom­mer nog att fat­ta be­slut om det in­om kort. Det är kopp­lat till miss­han­dels­fall vi haft i om­rå­de­na på se­nas­te ti­den. De an­vänds i brotts­före­byg­gan­de syf­te, sä­ger han.

Vad tror du att bo­en­de i om­rå­de­na kom­mer tyc­ka om det?

– Jag tror det bå­de finns de som är för och emot, men jag vet att fle­ra lo­ka­la ak­tö­rer själ­va för­sökt få till­stånd men in­te fått det. Vi som myn­dig­het har and­ra möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.