Här finns som­mar­job­ben på söd­ra si­dan

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

Bot­kyr­ka

Sat­sar 11,7 mil­jo­ner kro­nor på fe­rieprak­tik för ung­do­mar i år. Man har fått yt­ter­li­ga­re 1,1 mil­jo­ner kro­nor i stöd från re­ge­ring­en för att för­stär­ka hand­led­ning och fler per­so­nal som kan hand­le­da ung­do­mar med funk­tions­ned­sätt­ning­ar, en­sam­kom­man­de och unga i so­ci­al ut­satt­het.

To­talt har 1 253 ung­do­mar föd­da mel­lan -99 och -01 fått som­mar­jobb på cir­ka 170 ar­bets­plat­ser, i kom­mu­nal, ide­ell och pri­vat verk­sam­het. Ett 40-tal en­sam­kom­man­de ung­do­mar får me­nings­full sys­sel­sätt­ning.

Bland job­ben finns sköt­sel av mark och park, om­sorg om barn och äld­re, att gö­ra film, spe­la te­a­ter och tryc­ka 3D-smyc­ken. Ung­do­mar in­om ga­ta­park får gå en kurs i håll­bar­het och de­mo­kra­tiod­ling pa­ral­lellt med sitt som­mar­jobb.

Skär­hol­men

Er­bju­der 600 styc­ken som­mar­jobb in­om kon­tor, ad­mi­nist­ra­tion, pro­jekt, kul­tur, om­sorg om barn och äld­re samt sköt­sel och städ­ning ute och in­ne.

Nytt för i år är att tio ung­do­mar ska som­mar­job­ba som konst­nä­rer på And­ra hem­met.

Pri­o­ri­te­rad grupp är en­sam­kom­man­de och ny­an­län­da ung­do­mar och en sär­skild sats­ning på språk­stöd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.