M: Din trygg­het är ju ba­ra prat, Eb­ba

REPLIK till (S): DE­BATT: ”Det är in­te Bot­kyr­ka­bor­na som är pro­ble­met”.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt - Jim­my Ba­ker (M), kom­mu­nal­råd i op­po­si­tion

Eb­ba Öst­lin (S), går åter­i­gen ut i me­dia och be­rät­tar om de röd­grö­nas ”fan­tas­tis­ka” trygg­hets­sats­ning­ar. Hon på­står att de­ras ar­be­te bör­jar ge ef­fekt och att många ser att det blir tryg­ga­re, lug­na­re och triv­sam­ma­re. Men hur väl stäm­mer det med verk­lig­he­ten? Blir ett mant­ra, om man upp­re­par det till­räck­ligt många gång­er sant till slut?

Som av en hän­del­se läck­te po­li­sens se­nas­te rap­port om ut­sat­ta om­rå­den ut i me­dia ett par da­gar in­nan Eb­bas se­nas­te ut­spel. Där har an­ta­let ”sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den” ut­ö­kats. Ti­di­ga­re var ”ba­ra” Hall­un­da/ Norsborg med. Nu finns även Fitt­ja och Al­by med. Allt­så nu­me­ra he­la Nor­ra Bot­kyr­ka.

Det går allt­så fort­satt åt fel håll, trots ex­tra stat­li­ga peng­ar till po­li­sen, trots ex­tra kom­mu­na­la peng­ar till trygg­hets­främ­jan­de åt­gär­der två år i rad.

Det hjäl­per in­te att för­skö­na cent­rum­mil­jö­er, öpp­na än­nu fler fri­tids­går­dar för vux­na el­ler ösa än­nu mer peng­ar över för­e­ning­ar. In­te när ett av de stör­re pro­ble­men fö­re­fal­ler hand­la om grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar och at­ti­ty­der gente­mot det svens­ka sam­häl­let.

De vär­de­ring­ar som ge­nom­sy­rar bil­brän­nan­de kri­mi­nel­la och så­da­na som het­sar mot po­li­sen lik­väl som de som t.ex. ut­ö­var he­ders­för­tryck hör helt en­kelt in­te hem­ma i Sve­ri­ge.

Ut­ö­ver fö­re­byg­gan­de ar­be­te och stör­re po­li­siä­ra be­fo­gen­he­ter så mås­te vi få al­la att för­stå att kom­mer man till Sve­ri­ge och tar del av den ge­men­sam­ma väl­fär­den, då är det ock­så svens­ka la­gar, nor­mer och vär­de­ring­ar som gäl­ler.

Vi mo­de­ra­ter har ti­di­ga­re fö­re­sla­git bland an­nat tuf­fa­re tag mot kri­mi­nel­la, av­skaf- fan­de av EBO, mot­pre­sta­tion för so­ci­al­bi­drag, mot­ver­ka ola­ga andra­hands­ut­hyr­ning­ar, ka­me­raö­ver­vak­ning av brotts­ut­sat­ta plat­ser och ökat stöd till natt­vand­ra­re.

Men So­ci­al­de­mo­kra­ter­na av­slår det mesta. Dess­utom på­står de att det är ”ra­sis­tis­ka skriv­ning­ar” vi kom­mer med så fort vi på­ta­lar all­var­li­ga pro­blem i sam­häl­let.

Det mås­te bli allt svå­ra­re att va­ra Eb­ba Öst­lin - för snart är al­la, in­klu­si­ve hen­nes eg­na mi­nist­rar, ock­så ra­sis­ter - med sam­ma så kal­la­de lo­gis­ka slut­led­nings­för­må­gor.

Att Fitt­ja och Al­by nu­me­ra står på po­li­sen lis­ta över sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den vi­sar att Eb­ba Öst­lins trygg­hets­po­li­tik in­te fun­ge­rar, skri­ver Jim­my Ba­ker (M). Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.

VILL STÄL­LA KRAV.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.