C: Låt in­te nya Al­by bli trist och la­gom

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt - Ro­bert Stef­fens (C), grupple­da­re

I da­gar­na pre­sen­te­ra­des de­talj­pla­nen för nya Al­by cent­rum, en helt nöd­vän­dig upp­rust­ning av cent­ru­met. Al­by får ett torg och en tyd­lig mö­tes­plats för män­ni­skor. Och fram­för allt fler bo­stä­der i blan­dad upp­lå­tel­se­form. Det är ock­så po­si­tivt att Al­by­bron nu sänks till ga­tu­ni­vå för att ska­pa en trev­li­ga­re mil­jö runt Al­by cent­rum.

För­sla­get läm­nar dock öv­rigt att öns­ka när det kom­mer till ut­se­en­det. Bot­kyr­ka be­hö­ver in­te fler vi­ta lå­dor.

Det­ta för­slag upp­vi­sar en otro­lig fan­ta­si­lös­het från den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten. En fan­ta­si­lös­het som jag trod­de var död och be­gra­ven för länge se­dan. Sam­ma en­to­ni­ga lå­dor som re­dan finns med bal­kong­er ra­ka ra­der som van­ligt. Bot­kyr­ka ska va­ra långt ifrån la­gom även i ge­stalt­ning­en av nya bo­stä­der.

Det är an­märk­nings­värt att pla­ne­ra stads­bygg­na­den på det­ta sätt, när man ny­li­gen byggt Tingstor­get pre­cis bred­vid som är byggt i in­tres- sant arkitektur och oli­ka fär­ger. Man skul­le med för­del ock­så kun­na ut­nytt­ja ta­ken på bygg­na­der­na till grön­om­rå­den el­ler ute­plat­ser.

Ge­stalt­ning­en och ut­se­en­det är a och o för att ska­pa ett at­trak­tivt om­rå­de som folk vill bo. Ett om­rå­de som känns ge­nom­tänkt och på­kostat – för ett trev­li­ga­re Bot­kyr­ka. Här mås­te den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten gö­ra om och gö­ra rätt!

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan. Hög­hus. Så här ska de nya hu­sen se ut, en­ligt vi­sions­bil­der­na. På bil­den syns ock­så det nya stads­del­stor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.