Strä­va ef­ter det bäs­ta från al­la kul­tu­rer

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt - Di­a­na

Det hand­lar om att kun­na anam­ma den svens­ka kul­tu­ren ut­an att be­hö­va va­ra tvung­en att glöm­ma bort sin egen kul­tur ifall man in­te vill. I ett mång­kul­tu­rellt sam­häl­le så strä­var man ef­ter det bäs­ta och fi­na från al­la kul­tu­rer.

Jag är evigt tack­sam till ett Sve­ri­ge med ett so­ci­alt­skydds­nät och en bra väl­färd, vil­ken jag själv har bi­dra­git till ge­nom att ut­bil­da mig och ar­be­ta.

Det hand­lar om att kun­na få och ge till­ba­ka. Men der be­ty­der in­te att jag vill glöm­ma vart jag kom­mer ifrån och hur den kul­tu­ren bi­dra­git till ska­pan­det av min iden­ti­tet.

Jag bor­de få va­ra den jag vill va­ra, li­ba­nes, kurd, turk, sy­ri­an ja vad det än är ut­an att be­hö­va va­ra mind­re svensk för det.

Slu­ta vif­ta med and­ra län­ders flag­gor på stu­den­ten, skrev Aday Bet­hkin­ne i sam­band med 6 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.