Här spe­lar må­li­sar­na hu­vud­rol­len

De är vik­ti­gast i la­get, men pri­o­ri­te­ras säl­lan på trä­ning­ar­na. Det me­nar tre unga mål­vak­ter från söd­ra si­dan. Den här vec­kan är det de som står i cent­rum, på mål­vaktscam­pen på Brant­brinks IP.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sport - TUL­LINGE Frida Wänelöf

– Man ska sty­ra spe­let och va­ra på tår­na, sä­ger Idor Hill­ner, tio år, från Se­gel­torp.

– Man ska in­te ska ta bol­len med föt­ter­na, sä­ger Adam Skoglund, åt­ta år, från Tul­linge.

– Och man mås­te vå­ga ro­pa på spe­lar­na, sä­ger Jo­han­nes Ibra­him, tio år, från Tum­ba.

De är al­la mål­vak­ter. Men i oli­ka lag. Un­der vec­kan ses de på Brant­brinks IP för att trä­na i Tul­linge fot­bolls mål­vaktscamp.

– För mig är det and­ra året. Jag träf­fa­de någ­ra vän­ner här för­ra året och tänk­te att det kun­de va­ra kul att va­ra här igen. Jag gil­lar ock­så det vi gör. Myc­ket mål­vakts­mat­cher och tek­ni­köv­ning­ar.

När de har si­na or­di­na­rie trä­ning­ar är det of­tast ute­spe­lar­na som pri­o­ri­te­ras, me­nar de.

– Det är myc­ket ro­li­ga­re när vi ba­ra är mål­vak­ter så vi vet vad vi ska gö­ra, an­nars är det mest ute­spe­lar­nas öv­ning­ar, sä­ger Idor Hill­ner.

För ho­nom är fot­bolls­proffs ”den sto­ra dröm­men”.

– Jag tän­ker ba­ra att jag kom­mer lyc­kas. En mål­vakt mås­te va­ra snabb, iv­rig och pigg. Och ha själv­för­tro­en­de.

Han in­såg ti­digt att det var mål­vakt och in­te ute­spe­la­re han vil­le va­ra.

– När jag var jät­te­li­ten bör­ja­de jag gil­la att räd­da bol­lar. Man är den vik­ti­gas­te på pla­nen och jag äls­kar att stå i cent­rum.

Om mål­vak­ten är vik­ti­gast, bär den då an­sva­ret om la­get för­lo­rar?

– Det be­ror på, sä­ger Idor Hill­ner. Adam Skoglund för­kla­rar: – Om de för­sö­ker gö­ra mål och bac­kar­na in­te gör nå­got då är det bac­kar­nas fel.

– Då får man sä­ga åt bac­kar­na att de ska va­ra på hug­get, sä­ger Idor Hill­ner.

De gil­lar ock­så käns­lan av att gö­ra la­get gla­da när de gör en rädd­ning, be­rät­tar de.

– När vi möt­te Ty­resö, då kör­de de den i krys­set och jag hop­pa­de och tog den. Al­la blev skit­gla­da, sä­ger Jo­han­nes Ibra­him.

FOTO: FRIDA WÄNELÖF

MÅL­VAK­TER. Adam Skoglund, TTP, Idor Hill­ner, SIF och Jo­han­nes Ibra­him, AIS, möts på Brant­brink IP i som­mar för att trä­na på det som är vik­tigt för dem, näm­li­gen att räd­da bol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.