Sa­mi­as mat spri­der lyc­ka i Al­by

När re­san till rö­da lin­jens mat­stäl­len kom­mer till Al­by ham­nar vi på restaurang Sa­fi­ren, där Al­by­bon och koc­ken Sa­mia Ah­mad ba­sar och la­gar mat med min­nen från Sy­ri­en. – Jag vill gö­ra folk gla­da med min mat.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Röda Linjens Matställen - AL­BY An­na Sjögren an­[email protected]­si­dan.se

Det är ba­ra någ­ra da­gar kvar av den mus­lims­ka fas­te­må­na­den Ra­ma­dan nu. Men att stå i re­stau­rang­kö­ket och la­ga mat he­la da­gar­na har in­te va­rit svårt för Sa­mia Ah­mad. Det är själ­va mat­lag­ning­en, in­te ätan­det, som är njut­ning­en för hen­ne.

– Jag äls­kar att la­ga mat och att se män­ni­skor som mår bra och nju­ter. Du vet, män­ni­skor kan va­ra leds­na, ar­ga och ha pro­blem. Här kan vi få dem att må bra med god mat. Och tit­ta på den fi­na ut­sik­ten, sä­ger hon.

Hon har av­slu­tat en lunch till 50 per­so­ner. tit­tar ut över Al­by­sjön från fönst­ret som står på glänt. Någ­ra står och fis­kar i strand­kan­ten och den se­nas­te vec­kans vär­me var­vat med regnsku­rar har gjort träd­går­den och grön­saks­lan­den utan­för lum­mi­ga och mid­som­mar­grö­na.

Lär­de sig av mam­ma

Ty­värr kan hon in­te ta re­stau­rang­ens grön­sa­ker här­i­från, än i al­la fall.

– Det vo­re så bra. Idag är myc­ket grön­sa­ker näs­tan som plast, jag minns när jag som li­ten åt små, små färs­ka gur­kor. De dof­ta­de så gott! På min mor­mors tid, i Pa­les­ti­na, fanns inga af­fä­rer. Man od­la­de oli­ka grön­sa­ker och byt­te med varand­ra, sä­ger hon.

Hon kom till Sve­ri­ge för tju­go år se­dan, men hon kom­mer från en sy­risk-pa­les­tinsk fa­milj. Mat­lag­ning­en har gått i arv från hen­nes mam­ma, se­dan unga år. Men hon har ald­rig job­bat som kock ti­di­ga­re.

– Jag har le­tat myc­ket jobb men in­te hit­tat nå­got. Nu har jag änt­li­gen fått ett och jag hop­pas jag job­bar här he­la li­vet! När jag in­te är här och la­gar mat bru­kar jag kom­ma hit ibland än­då för att fi­ka och äta. Jag vill va­ra här var­je dag.

Får unga att äta fisk

På Fa­ce­book får re­stau­rang­en 4,7 i betyg. Spe­ci­a­li­te­ten är Alep­po kof­te: nöt- och lammfärs­rul­lar i en kryd­dig brun­sås, ser­ve­rad med saff­rans­ris, mo­rots­rö­ra, hum­mus och myn­ta­dof­tan­de sal­lad. Men mest drag är det på hel­ger­na, då det ser­ve­ras brunch­buffé där pann­ka­kor och kött­bul­lar trängs med hum­mus och lab­neh.

Av och för Al­by

Sa­mi­as kol­le­gor Mu­ham­med, 16 och Alishad Mu­te­bi, 17, bor ock­så i Al­by, som de fles­ta som job­bar här.

– Och det kom­mer många Al­by­bor hit. Många unga jäm­fört med and­ra re­stau­rang­er, mi­na kom­pi­sar gil­lar att kom­ma hit och hänga. Och många pen­sio­nä­rer ock­så, sä­ger Mu­ham­med.

Al­by­bon Ha­mi­da har kom­mit in och satt sig vid ett av bor­den den här rätt så lug­na tis­dags­kväl­len. Hon gil­lar ny­öpp­na­de Sa­fi­ren, och tyc­ker att om­rå­det be­hö­ver fler re­stau­rang­er. Lo­ka­la re­stau­rang­er är vik­ti­ga mö­tes­plat­ser, me­nar hon.

– Jag skul­le vil­ja ha mex­i­kanskt el­ler ita­li­enskt, nu mås­te man åka till stan för det. Det ska va­ra nå­got som in­te är svenskt el­ler från mel­la­nöstern. Det bor så många män­ni­skor med oli­ka bak­grund här, det bor­de åter­speglas i ma­ten ock­så.

FOTO: AN­NA SJÖGREN

CHEF. Sa­mia Ah­mad är chefskock på re­stau­rang­en. ”Mat ska gö­ras med om­sorg och käns­la”, sä­ger hon om den hem­li­ga in­gre­di­en­sen i hen­nes mat.

UTSIKT. Gu­la vil­lan lig­ger vid Al­by­sjön. I träd­går­den dri­ver Bood­la ett od­lings­pro­jekt.

GÄSTER. Al­by­bon Alishad Mu­te­bi, 17, job­bar i kas­san. Idag är hans ku­si­ner på be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.