Po­la trot­sar mot­stån­det

Han bör­ja­de på ung­doms­går­den i Skär­hol­men. Blev stor i Kur­dis­tan. Så stor att det blev för farligt. Nu rik­tar rap­pa­ren Po­la in sig på Sve­ri­ge.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Kultur - SKÄR­HOL­MEN Text: Rasmus Panagiotis Columbus

–D et här är min fa­vo­rit­bänk! Här jag skri­vit fle­ra av mi­na tex­ter. Här i na­tu­ren kan jag kän­na mig fri. Och jag blir lugn, sä­ger Po­la Ab­dulk­ha­lek.

An­nars har lugn in­te va­rit en stor del av den 35-åri­ge Skär­holms­bons liv. Han föd­des och bod­de si­na förs­ta år i Er­bil, hu­vud­stad i ira­kis­ka Kur­dis­tan. Men si­tu­a­tio­nen där blev ohåll­bar, fa­mil­jen fick fly.

– Min låt ”Fly­ga dra­ke” hand­lar om det. Vi bru­ka­de gö­ra eg­na dra­kar och fly­ga dem från ta­ken i Er­bil. Vi var nöj­da med det lil­la vi ha­de, vi flög dra­ke, kä­ka­de frukt och var nöj­da. All­ting kun­de va­ra en­kelt. Men de tog det ifrån mig.

Han var 12-13 år när de klev av bus­sen i Sve­ri­ge för förs­ta gång­en.

– Det var en sån stor skill­nad mot hem­ma. Och jag minns att vi ha­de en tav­la hem­ma, med ex­akt sån na­tur som här i Sve­ri­ge. Jag bru­ka­de tit­ta på den, tänk att få va­ra i den na­tu­ren. Och plöts­ligt var jag det.

Bör­ja­de med bre­ak­dan­ce

De flyt­ta­de runt en del. Ho­fors, Härnö­sand, Gö­te­borg. Po­la upp­täck­te mu­si­ken ge­nom Mi­chael Jack­son. Snart bör­ja­de han med bre­ak­dan­ce och en kom­pis lär­de ho­nom skri­va tex­ter.

– Vi här­ma­de al­la klas­sis­ka. No­to­ri- ous B.I.G. och Tu­pac och dem. Jag ut­veck­la­des, var med i täv­ling­ar och när vi flyt­ta­de hit fick jag chan­sen att spe­la in på ung­doms­går­den i Skär­hol­men. Men jag var rik­tigt då­lig på att skri­va och rap­pa, jag blev ut­slängd och fick in­te spe­la in på fle­ra må­na­der, ha­ha.

Men Po­la fort­sat­te. Och ut­veck­la­des. Runt mil­le­ni­e­skif­tet var han till­ba­ka i Er­bil och kar­riä­ren där bör­ja­de ta fart. Det var mu­sik­vi­de­os och TV-upp­trä­dan­den, tills han en dag vi­sa­de upp en cham­pagne­flas­ka i en vi­deo.

– Det blev enor­ma pro­blem. På den ti­den var många ha­tis­ka mot den väs­ter­länds­ka hip­hopsti­len. De unga äls­ka­de det, men det var ett sånt hat från vis­sa...

Till slut blev si­tu­a­tio­nen så hot­full att det in­te gick att fort­sät­ta med mu­si­ken där. Det blev för ris­ka­belt.

Mot­stån­det kom in­te ba­ra ut­i­från. Även fa­mil­jen var emot att han ”höll på”. När han var yng­re rev de sön­der hans tex­ter, för­sök­te få ho­nom att slu­ta stå på sce­nen.

– De av­skyr det fort­fa­ran­de. De vill att jag ska bli lä­ka­re el­ler ad­vo­kat, va­ra hög­ut­bil­dad. Hur gör man när ens för­äld­rar är emot ens dröm­mar?

– Det är ba­ra att smaj­la åt det. Jag vet ju att de me­nar väl och vill mitt bäs­ta, men det är svårt att änd­ra de­ras men­ta­li­tet. De är ju in­te upp­väx­ta med de möj­lig­he­ter jag har, har in­te kun­nat ut­tryc­ka sig fritt.

Sing­el på svens­ka

Se­dan ett år till­ba­ka har Po­la bör­jat sat­sa mer på mu­si­ken igen. I hös­tas släpp­te han Iden­ti­tet, sin förs­ta sing­el på svens­ka. I mars kom Ut­an grän­ser, på fre­dag Fly­ga dra­ke. Och fler är på gång. Lå­tar­na hand­lar om iden­ti­tets­lös­het, flyk­ten och kri­gets grym­het, skill­na­der mel­lan öst och väst, av­sak­na­den av ett land. Men ock­så om hopp.

– Jag var väl­digt ha­tisk för­ut. Mot and­ra män­ni­skor, mot and­ra län­der. Och väl­digt de­pri­me­rad. Men mu­si­ken hjälp­te mig, den blev som te­ra­pi. Jag skri­ver in­te för att få tu­sen bru­dar och mas­sa mil­jo­ner, jag skri­ver för att få lugn och ro i min själ. Och jag hop­pas att det kan ge ef­fekt på and­ra, få folk att enas.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

”DUBBLA BAGAGE”. Po­la fick fly ira­kis­ka Kur­dis­tan när han var runt 12 år. Fort­fa­ran­de har han ett ben i var­je land. ”Ibland öns­kar jag att jag var född här. Det är bland det värs­ta som finns att va­ra två oli­ka per­so­ner i sam­ma kropp. Men jag för­sö­ker...

DE­LAR MED SIG. Vid si­dan av mu­si­ken job­bar Po­la som fri­tids­le­da­re. ”Jag för­sö­ker lä­ra unga att ta va­ra på det de har här i Sve­ri­ge. Många blir lu­ra­de av fan­ta­si­er om att snabbt bli ri­ka, de ser in­te al­la möj­lig­he­ter­na som fak­tiskt finns här”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.