Norsk ho­tell­jät­te vill byg­ga su­per-spa i Kung­ens kur­va

Huddinge kom­mun fort­sät­ter sö­ka nå­gon som kan ge Kung­ens kur­va som­mar­käns­la året om – och en norsk bygg­jät­te har re­dan bör­jat pla­ne­ra.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - Fri­da Wänelöf Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

KUNG­ENS KUR­VA

Huddinge kom­muns vi­sion är att ”Sve­ri­ges mo­der­nas­te ba­dan­lägg­ning och ho­tell” ska byg­gas vid den nya in­far­ten från För­bi­fart Stock­holm.

– För att få till en rik­tig mö­tes­plats mås­te vi sik­ta högt. Vi vill att det ska ska­pas se­mester­käns­la året runt, sä­ger Al­bin Frand­sen, ex­plo­a­te­rings­in­gen­jör på Huddinge kom­mun.

Nu bju­der kom­mu­nen in till en idétäv­ling för den 32 000 kvadrat­me­ter sto­ra fas­tig­he­ten vid He­ron ci­ty.

Någ­ra som re­dan har kom­mit långt i si­na pla­ner är NCC och Pio­ne­er Ca­pi­tal, som ägs av nors­ka ho­tell­jät­ten Adolf­sen Group.

De har job­bat med pro­jek­tet i snart ett år, be­rät­tar Lin­nea Wet­ter­berg, pro­jekt­ut­veck­la­re på NCC. Pio­ne­er Ca­pi­tal äger fas­tig­he­ten in­till där de pla­ne­rar ett geo­la­ger, där spill­vär­me från kraft­vär­me­verk kan för­va­ras.

– Skul­le vi byg­ga ett geo­la- ger un­der bå­da fas­tig­he­ter­na blir det en av de störs­ta an­lägg­ning­ar­na i nor­ra Eu­ro­pa, sä­ger hon.

För­sla­get in­ne­bär ett land­mär­ke i form av ett H, ett stort ho­tell och re­sort med ba­dan­lägg­ning, ytor för han­del och ser­vice som bib­li­o­tek och vård­bo­en­de.

Re­dan 2011 togs ett för­slag på en ho­tell- och ba­dan­lägg­ning fram av bo­la­get Espa In­vest Oy. Men pro­jek­tet kun­de in­te fi­nan­sie­ras.

En­ligt Lin­nea Wet­ter­berg har NCC och Pio­ne­er Ca­pi­tal vän­tat på att få ta över det av­ta­let. Men er­bju­dan­det kom ald­rig.

En­ligt Da­ni­el Dron­jak (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, har kom­mu­nen va­rit tyd­lig med att de fört sam­tal med fle­ra in­tres­sen­ter.

– Vi vill va­ra öpp­na för al­la al­ter­na­tiv och det är jät­te­kul att det re­dan finns in­tres­se, sä­ger han.

Hur NCC och Pio­ne­er Ca­pi­tal går vi­da­re med pla­ner­na vill in­te Lin­nea Wet­ter­berg sva­ra på.

– Om vi stäl­ler upp i täv­ling­en el­ler in­te är en af­färs­hem­lig­het.

ILLUSTRATION: BERG & GREN ARKITEKTKONTOR

FÖR­SLAG. NCC och Pio­ne­er Ca­pi­tal har re­dan långt gång­na pla­ner för hur de vill ut­veck­la Kung­ens kur­va. Men om de kom­mer stäl­la upp i kom­mu­nens idétäv­ling är oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.