127:s hår­dast job­ban­de band

De har fun­nits i om­rå­det se­dan 80-ta­let. Spelat på sam­ma scen som Sting. Fått KSMB:s gage. Här är Vår­bur­gar­na – kanske 127:s mest un­der­ground men hår­dast job­ban­de rock­band.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - SKÄRHOLMEN Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus rasmus@sodra­si­dan.se

– Väs­sa klor­na! För det här! Är! Un­der­ba­ra! Vår­bur­gar­na!

Sång­a­ren Christi­an Wit­ting tar fart. Ban­det ha­kar på. And­ra hem­met ska­kar av de­ras tolk­ning av Jer­ry Wil­li­ams-klas­si­kern. – Aa­h­kan ji­ve, aa­h­kan ji­ve! Här träf­fas de en gång i vec­kan för att re­pa. Ban­det har fun­nits i oli­ka kon­stel­la­tio­ner se­dan 1989 och grun­da­des, som du kanske kan gis­sa på nam­net, i Vår­berg.

– Se­dan dess har många av med­lem­mar­na bytts ut. Någ­ra har gått i pen­sion, men and­ra, som Hans där, har va­rit med se­dan star­ten, sä­ger cir­kel­le­da­ren Pe­tri Tu­u­lik.

Kiss, schla­ger och Mai­den

Hans Öh­lin, som bor i Skärholmen och skö­ter tem­pel­bloc­ken, nic­kar. Han tyc­ker ban­det är som bäst nu. De and­ra band­med­lem­mar­na bor runt om­kring i Stock­holm, trum­mi­sen Da­ni­el Sö­der­blom kom­mer än­da från Val­len­tu­na.

– Det är kul att va­ra med i Vår­bur­gar­na, sä­ger han och Mag­nus Flink hål­ler med:

– Ge­men­ska­pen är bra, man får spe­la och snac­ka med si­na kom­pi­sar.

– Och det bäs­ta är att kom­ma med för­slag på nya lå­tar, sä­ger Christi­an.

Det är en pro­cess i sig. Al­la gil­lar oli­ka mu­sik. Evelina Lund­berg är mest in­ne på schla­ger, Hans gil­lar Kiss och Iron Mai­den, Da­ni­el dig­gar 60-talsreg­gae.

Hur kom­mer man över­ens med så skil­da mu­siksma­ker?

– Det gör man in­te, vi får brot­tas om det, ha­ha. Nej, men of­tast går det bra. Man stäl­ler upp för ban­det, det är li­ka­dant för al­la, sä­ger Pe­tri.

– Of­tast hit­tar vi ett sätt att gö­ra lå­ten så att den fun­kar för al­la. Men skul­le nå­gon fö­re­slå Som­mar­ti­der hej hej, då skul­le jag väg­ra, sä­ger Clas Gustavs­son, cir­kel­le­da­re.

Han blir ge­nast över­rös­tad av res­ten av ban­det som skrå­lar Som­mar­ti­der för full hals.

Fick rys­ning­ar på sce­nen

Den se­nas­te ti­den har det va­rit full rul­le med spel­ning­ar­na. De har upp­trätt på And­ra hem­met, på in­vig­ning­en av en konstut­ställ­ning där och un­der en stor kon­sert­kväll för al­la dagliga verk­sam­he­ter i stads­de­len. KSMB: s sång­a­re Mikael Alon­zo gäs­ta­de och blev så för­tjust att han skänk­te ban­dets gage till Vår­bur­gar­na.

Och för någ­ra vec­kor se­dan upp­träd­de de på Stock­holm stads Go­da ex­em­pel­mäs­sa på Wa­ter­front. Sam­ma scen som Sting, som gjort ori­gi­na­let till de­ras pa­rad­num­mer Eve­ry bre­ath you ta­ke, stått på.

– Ska jag va­ra är­lig rös jag in­nan vi gick upp på sce­nen. Sen när vi går upp och spe­lar är det ba­ra så kul. Att se publi­ken dan­sa fram­för sce­nen, åt vå­ra lå­tar. Och på Wa­ter­front, det var så många som klap­pa­de till mu­si­ken, sä­ger Mag­nus.

Of­tast hit­tar vi ett sätt att gö­ra lå­ten så att den fun­kar för al­la. Men skul­le nå­gon fö­re­slå Som­mar­ti­der hej hej, då skul­le jag väg­ra

FOTO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

STORBAND. Clas Gustavs­son, Christi­an Wit­ting, Hans Öh­lin, Mag­nus Flink, Da­ni­el Sö­der­blom, Evelina Lund­berg, Pe­tri Tu­u­lik och Me­ne­li­ik El­fi­ne är ba­ra en del av Vår­bur­gar­na.

FOTO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

SAM­SAS. Al­la med­lem­mar har oli­ka mu­sik­smak, men lyc­kas, of­tast, enas. Två av dem är Da­ni­el Sö­der­bolm och Evelina Lund­berg. Al­la 11 (!) band­med­lem­mar hit­tar du i lis­tan ne­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.