Fler po­li­ser är ba­ra en li­ten del av lös­ning­en

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Hey Södra Sidan -

Iför­ra vec­kan väck­tes de­bat­ten om ut­sat­ta om­rå­den igen, när en ny po­lis­rap­port av Noa, po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning, of­fent­lig­gjor­des.

Och den här gång­en fanns yt­ter­li­ga­re en Hud­ding­e­ort med på lis­tan. Fler vålds­brott och ökad drog­han­del har gjort att Vår­by har kva­lat in, till­sam­mans med 31 and­ra om­rå­den i Sve­ri­ge. Där in­går nu näs­tan he­la tun­nel­ba­nans rö­da lin­je från Bredäng till Nors­borg, och Sko­gås. I Bot­kyr­ka, som har fle­ra om­rå­den med på lis­tan, har an­ta­let po­li­ser mer än för­dubb­lats de se­nas­te två åren. Och det bör­jar ge re­sul­tat.

Men en­ligt rap­por­ten hand­lar pro­ble­men i om­rå­de­na till stor del om sa­ker ut­om po­li­sens kon­troll: bris­ter i väl­fär­den, ar­bets­lös­het, seg­re­ga­tion, stig­ma­ti­se­ring och trång­bodd­het.

Om vi ska få se fär­re or­ter på söd­ra si­dan på No­as lis­ta i fram­ti­den mås­te al­la gö­ra sin bit. Bostads­bo­lag, för­e­ning­ar, kom­mun­po­li­ti­ker – och me­di­er.

Vi på Söd­ra Si­dan tror att vårt an­svar är att be­rät­ta om vå­ra om­rå­den så är­ligt vi kan. Att in­te vä­ja för pro­ble­men som finns här, men ock­så att sö­ka ef­ter lös­ning­ar­na, som of­ta finns hos de bo­en­de själ­va. Att skri­va skräc­kar­tik­lar om no-go-zo­ner hjäl­per ing­en.

PET­TER BECKMAN, JONAS GRÖNVIK, FRI­DA WÄNELÖF, AN­NA SJÖGREN, HAN­NA THÅSTRÖM, RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS OCH PATRICIA PALMA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.