Po­li­sen: Fitt­ja har bli­vit tryg­ga­re

”Det finns ing­et pa­ral­lell­sam­häl­le här”

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - An­na Sjögren an­na@sodra­si­dan.se

200 gäng och 5000 kri­mi­nel­la i 63 om­rå­den i lan­det. Åt­ta nya om­rå­den pe­kas ut som sär­skilt ut­sat­ta, bland dem Al­by och Fitt­ja. Po­li­sens rap­port slog ner som en bomb i ny­hets­me­di­er för­ra vec­kan.

Bland Fitt­ja­bor är re­ak­tio­ner­na som vin­den över Fitt­ja Äng idag – ljum­men.

– Det är ing­et nytt. Jag bor här och ser vad som hän­der. Det är öp­pen drog­han­del i cent­rum och här i lek­par­ken ibland. När de kom­mer hit tar man bar­nen och går här­i­från, man vet in­te vad som kan hän­da, sä­ger Tu­u­li som vill flyt­ta från Fitt­ja för bar­nens skull.

De sär­skilt ut­sat­ta om­rå­de­na präglas av en hög kon­cent­ra­tion kri­mi­nel­la och att po­li­sen har svårt att ut­fö­ra sitt ar­be­te. Fitt­ja, med den öpp­na drog­han­deln, med miss­bruk i an­slut­ning, bus­kör­ning­ar och en viss ut­press­ning mot hand­la­re, upp­fyl­ler kri­te­ri­er­na.

”Då­lig rap­port”

Men att Fitt­ja lyfts upp just nu är li­te dumt ef­tersom det fram­står som att lä­get bli­vit vär­re, tyc­ker Gun­nar Ap­pel­gren, sam­ord­na­re för ini­ti­a­tiv Mar­eld. Egent­li­gen är det tvärtom.

– Den förs­ta rap­por­ten var rätt då­lig, Fitt­ja skul­le ha va­rit med då. Lo­kalt har po­li­sen pri­o­ri­te­rat Fitt­ja i ett och ett halvt år nu. Det är lät­ta­re för oss att job­ba i om­rå­det, bus­kör­ning­en har mins­kat och den öpp­na drog­han­deln har gått ner punkt­vis. Det har fak­tiskt bli­vit bätt­re. Och jag skul­le in­te sä­ga att det är ett pa­ral­lell­sam­häl­le, sä­ger Gun­nar Ap­pel­gren.

Fitt­ja är nä­ra att läm­na brotts­be­kämp­ning­ens fas ett, ope­ra­ti­va in­sat­ser, och gå till fas två där po­li­sen bör­jar job­ba mer fö­re­byg­gan­de. Att om­rå­det med Al­by och Hall­un­da-Nors­borg klas­sas som sär­skilt ut­sat­ta be­ty­der fort­satt mer re­sur­ser.

Fitt­ja­bon Mer­tem har för­slag på vad som be­hö­ver gö­ras.

– Vå­ra barn mås­te va­ra tryg­ga. Jag vill att po­li­sen gör Det är öp­pen drog­han­del i cent­rum och här i lek­par­ken ibland. fler kon­trol­ler och sät­ter upp ka­me­ror för att lö­sa brott och gö­ra det tryg­ga­re, sä­ger Mer­tem.

Po­li­sen lö­ser in­te allt

Och Bot­kyr­ka ska få fler po­li­ser, till hös­ten sätts över­vak­nings­ka­me­ror i de sär­skilt ut­sat­ta om­rå­de­na upp och al­la po­li­ser i ytt­re tjänst ut­rus­tas med kropps­ka­me­ror. Men rap­por­ten är tyd­lig: att ba­ra skic­ka in po­li­ser lö­ser in­te allt.

– Vi kan in­te lö­sa grund­pro­ble­ma­ti­ken: trång­bodd­het, att folk in­te har jobb och att många barn in­te kla­rar sko­lan. Det be­hövs en håll­bar so­ci­al ut­veck­ling. Det kom­mer ta tio, fem­ton år att vän­da. Det be­hövs en po­li­tisk block­ö­ver­skri­dan­de över­ens­kom­mel­se kring de här om­rå­de­na, pre­cis som kring ener­gin och för­sva­ret, sä­ger Gun­nar Ap­pel­gren.

Fle­ra Fitt­ja­bor är in­ne på sam­ma spår. Det be­hövs bätt­re sko­lor, fri­tids­ak­ti­vi­te­ter som al­la fa­mil­jer har råd med.

Men Asia Se­rar, upp­växt i Fitt­ja, tyc­ker att rap­por­ten är pro­ble­ma­tisk ef­tersom den bi­drar till att al­la här stämp­las som ut­sat­ta och/el­ler kri­mi­nel­la.

– Vem är sär­skilt ut­satt? När man lä­ser ny­he­ter­na lå­ter det som att det är en no­go-zon, att det är ka­os och att vi al­la är ut­sat­ta. Jag är in­te det. Jag är trygg i Fitt­ja. Tu­u­li hål­ler del­vis med. – Det är då­ligt för ryk­tet, men det är san­ning­en. Det är bra att sät­ta fo­kus på Fitt­ja om det be­ty­der att vi får upp­märk­sam­het från po­li­ti­ker­na. Vi har vatt­net, lek­par­ker och sto­ra fi­na lä­gen­he­ter här. Får vi bort kri­mi­na­li­te­ten är det här det per­fek­ta stäl­let att bo på, sä­ger Tu­u­li.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

Po­lis­spa­ning. Gun­nar Ap­pel­gren, sam­ord­na­re för Mar­eld, job­bar mot kri­mi­na­li­tet i Sö­der­täl­je, Bot­kyr­ka och Rin­ke­by. PÅ VÄG UPP. Se­dan 1,5 år job­bar Bot­kyrka­po­li­sen fo­ku­se­rat med att få bort knark­han­deln i cent­rum.

Pub­li­ce­rad 6 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.