Po­li­san­mä­lan ska stop­pa häng­et i Fitt­jas por­tar

Med ett nytt por­tanslag som för­bju­der obe­hö­ri­ga att vis­tas i en­tré­er och trapp­hus hop­pas Bot­kyr­ka­byg­gen få bukt på stö­ket i por­tar, trap­por och käl­larut­rym­men.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - FITT­JA Patricia Palma

– Det är en av sats­ning­ar­na som vi gör i Fitt­ja ef­ter di­a­lo­ger med hy­res­gäs­ter som själ­va fö­re­sla­git oli­ka åt­gär­der för att öka trygg­he­ten, sä­ger Jan-Erik Sandh, kund­chef på Bot­kyr­ka­byg­gen och an­sva­rig för trygg­hets­ar­be­tet i Fitt­ja.

Det är nu allt­så för­bju­det att vis­tas i en­trén el­ler i trapp­hu­set i Bot­kyr­ka­byg­gens hus om man in­te bor i hu­set.

– Om en per­son, trots till­sä­gel­ser, en­vi­sas med att vis­tas i bygg­na­den ris­ke­rar han el­ler hon en po­li­san­mä­lan för ola­ga in­trång, sä­ger JanErik Sandh.

An­ställt vär­dar

Un­der våren har bo­stads­bo­la­get an­ställt vär­dar som går runt, främst på Värds­hus­vä­gen, och pra­tar med bo­en­de och ser över ut­rym­men i fas­tig­he­ter­na.

– Se­dan vär­dar­na bör­jat så har ska­de­gö­rel­sen mins­kat be­tyd­ligt, på vis­sa plat­ser till noll. Och i sam­tal med bo­en­de har vi fått be­kräf­tat att många kän­ner sig tryg­ga­re, sä­ger han.

Värds­hus­vä­gen 6 och 10, hög­hu­sen när­mast cent­rum, pe­kas of­ta ut som de hus med störst pro­blem. Där på­går nu om­bygg­na­der av in­gång­ar och bot­ten­vå­ning­ar­na.

– Vi har re­dan på­bör­jat ar­be­tet där och hop­pas bli kla­ra till hös­ten. Tan­ken är att flyt­ta in för­e­nings­liv på ned­re plan, att ge mer in­syn och ha när­va­ro, sä­ger JanErik Sandh.

HÄNG. Bot­kyr­ka­byg­gens nya reg­ler ska få bukt med drog­han­del, rök­ning och stök i trapp­hu­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.