Så kan för­valt­ning­en för­änd­ras

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem -

I rap­por­ten om si­tu­a­tio­nen på mil­jö- och sam­hälls­för­valt­ning­en i Sa­lem fråm­går en rad för­slag på åt­gär­der, bland an­nat:

In­rät­ta en se­pa­rat drift­chefs­tjänst för VA.

In­rät­ta ett sam­hälls­bygg­nads­ut­skott med an­svar för pla­ne­ring.

Fort­sät­ta ar­be­tet med att säk­ra di­a­ri­e­fö­ring och ad­mi­nist­ra­ti­va ru­ti­ner.

Tyd­lig för­änd­ring mot ett mo­dernt och stöd­jan­de le­dar­skap med mål­styr­ning, väl ut­for­ma­de och tyd­li­ga upp­drag och tyd­lig åter­rap­por­te­ring.

För­stär­ka med fy­ra tjäns­ter. Kom­mun­sty­rel­sen har gett i upp­drag till ut­skot­tet för nämn­d­or­ga­ni­sa­tio­ner­na att be­hand­la re­le­van­ta för­slag från rap­por­ten. Ar­bets­ut­skot­tet har ock­så gett kom­mun­dir­ketö­ren i upp­drag att gå ige­nom ar­bets­for­mer­na mel­lan TU och MSB i den ut­sträck­ning det be­hövs

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.