Tu­rer­na kring Al­lé­går­den

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

2015: Kom­mu­nen be­slu­tar att re­no­ve­ra äldre­bo­en­det Al­lé­går­den, som in­te upp­fyl­ler de krav på ar­bets­mil­jö som Ar­bets­mil­jö­ver­ket stäl­ler.

2016: I ja­nu­a­ri flyt­tar 36 äld­re från bo­en­det till Sö­der­by Park i Sa­lem, in­för om­bygg­na­den. I feb­ru­a­ri vi­sar sig om­bygg­na- den av bo­en­det bli 23 mil­jo­ner dy­ra­re än vän­tat och kom­mu­nen skju­ter till mer peng­ar. Ma­jo­ri­te­ten kritiseras av op­po­si­tio­nen. I no­vem­ber ut­sågs Ster­ner Sten­hus fas­tig­he­ter till ent­re­pre­nör för pro­jek­tet. Un­der våren bör­ja­de fö­re­ta­get ri­va de­lar av bygg­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.