”Vi unga be­hö­ver att ni vux­na bac­kar oss mot and­ra vux­na”

Hänt på bus­sen:

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Unga Säger Ifrån - Mo­na Adam, MVP-men­tor

Jag var på väg hem med en kom­pis en van­lig tis­dag­ef­ter­mid­dag. Vi satt i bus­sen som vi bru­kar när jag hör en kvin­na ”pra­ta” i te­le­fon. Hon är över­dri­vet hög­ljudd. Tit­tar mot vårt håll och kom­men­te­rar terror­då­det som hän­de på Drott­ning­ga­tan i april. Plöts­ligt bör­jar hon skri­ka ”jag är le­dig på skär­tors­da­gen då kan vi gå och bör­ja kö­ra på folk”. Hon an­ty­der att mus­li­mer är ter­ro­ris­ter och skri­ker så hon hörs längs med he­la bus­sen.

Plöts­ligt kun­de jag in­te hål­la mig läng­re och jag sa ifrån! Jag sa till hen­ne att va­ra tyst och slu­ta sä­ga så­na sa­ker.

Jag kän­de mig helt choc­kad och arg. Men det som ir­ri­te­ra­de mig mest var att det var vux­na män­ni­skor i bus­sen som hör­de kon­ver­sa­tio­nen mel­lan mig och kvin­nan men ing­en age­ra­de på nått sätt. Jag blev väl­digt be­svi­ken.

Ci­vil­ku­rage är nå­got jag upp­ma­nar al­la till! Vi unga be­hö­ver att vux­na bac­kar oss när and­ra vux­na be­ter sig omo­get, ha­tiskt och at­tac­ke­ran­de.

Om ni ser nåt som är fel och någ­ra bli tra­kas­se­ran­de så age­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.