”Vi grans­kar he­la Stock­holm”

Di­rekt­Press och P4 Stock­holm om be­ho­vet av tro­vär­dig och obe­ro­en­de rap­por­te­ring I en väl fun­ge­ran­de de­mo­kra­ti är det vik­tigt med tro­vär­dig, obe­ro­en­de och opar­tisk rap­por­te­ring och att lo­ka­la frå­gor och miss­för­hål­lan­den syns. Di­rekt­Press lo­kal­tid­ning­ar oc

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Debatt Special - He­le­ne Claes­son Jen­nische Chefre­dak­tör Stock­holmDi­rekt Andre­as Mil­ler Ka­nal­chef P4 Stock­holm, P5 STHLM

Den lo­ka­la ra­di­on och de lo­ka­la tid­ning­ar­na är bä­ra­re av sam­ma de­mo­kra­tis­ka upp­drag. Till­sam­mans gör vi så att fler lo­ka­la rös­ter får hö­ras och fler jour­na­lis­ter grans­kar mak­ten. Till­sam­mans har Sve­ri­ges Ra­dio och Di­rekt­Press mer än 75 re­port­rar som var­je dag rap­por­te­rar om och från hu­vud­sta­den.

Ut­an se­ri­ö­sa me­di­er som för­hål­ler sig till presse­tis­ka reg­ler är det lätt att fals­ka ny­he­ter eta­ble­ras som san­ning­ar. Ho­ten mot jour­na­li­sti­ken och tra­di­tio­nel­la me­di­er idag kom­mer bland an­nat från grup­pe­ring­ar som spri­der bil­den av att vi un­dan­hål­ler all­män­he­ten san­ning­en. Grup­pe­ring­ar vars syf­te är att svart­må­la and­ra grup­per i sam­häl­let.

Att se­ri­ö­sa me­di­er är öpp­na, till­gäng­li­ga och trans­pa­ren­ta är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin.

De se­nas­te åren har bå­de Di­rekt­Press och Sve­ri­ges Ra­di­os lo­ka­la ka­na­ler höjt am­bi­tions­ni­vån och för­stärkt gransk­nings­re­sur­ser­na i Stock­holm. Sve­ri­ges Ra­dio har åter­in­rät­tat läns­re­port­rar i Kis­ta, Vår­by gård, Sö­der­täl­je och Sol­len­tu­na och ar­ran­ge­rar åter­kom­man­de pub­li­ka mö­ten för att fånga upp ak­tu­el­la frå­gor och äm­nen.

Di­rekt­Press har star­tat 13 nya lo­kal­tid­ning­ar i Stock­holm och en ny sajt, Stock­holmDi­rekt, med stock­holmsny­he­ter från he­la sta­den.

För­mod­li­gen var det länge se­dan hu­vud­sta­den var så väl­be­va­kad som nu. P4 Stock­holms gransk­ning av lands­ting­ets mil­jard­no­tor för kon­sult­tjäns­ter och Svens­ka kyr­kans ut­lands­re­sor för an­ställ­da och po­li­ti­ker, Stock­hol­mDi­rekts rap­por­te­ring från Al-Az­har­sko­lan i Väl­ling­by och forsk­nings­fusk på Stock­holms uni­ver­si­tet. Allt bott­nar i en dag­lig och am­bi­tiös be­vak­ning av hu­vud­sta­den.

Den 7: e april när terror­då­det på Drott­ning­ga­tan sked­de öka­de lyss­ning­en med 30 pro­cent på P4 Stock­holm. Stock­hol­mDi­rekts ny­hets­sajt slog al­la ti­di­ga­re be­söks­re­kord.

Vår lo­ka­la när­va­ro och vår när­het till publi­ken är helt av­gö­ran­de för att publi­ken väl­jer oss vid den här ty­pen av hän­del­ser. All­män­he­tens lång­sik­ti­ga för­tro­en­de för me­di­er ska­pas ge­nom lo­kal när­va­ro, att det finns jour­na­lis­ter som bor och ver­kar på plats och har lo­kal kän­ne­dom. I maj 1977 star­ta­de P4 Stock­holm den förs­ta sänd­ning­en. Syf­tet var att kom­ma när­ma­re lyss­nar­na. Då ha­de Di­rekt­Press älds­ta lo­kal­tid­ning, Ös­ter­malmsnytt, re­dan fun­nits i tio år. I 40 år har P4 Stock­holm och de lo­ka­la tid­ning­ar­na kom­plet­te­rat varand­ra, kon­kur­re­rat men ock­så sam­ar­be­tat. Vi vet näm­li­gen hur oer­hört vik­tig den lo­ka­la jour­na­li­sti­ken är för att vär­na de­mo­kra­tin och säk­ra att he­la Stock­holm grans­kas och be­va­kas.

All­män­he­tens lång­sik­ti­ga för­tro­en­de för me­di­er ska­pas ge­nom lo­kal när­va­ro, att det finns jour­na­lis­ter som bor och ver­kar på plats.

He­le­ne Claes­son Jen­nische, chefre­dak­tör Stock­holmDi­rekt.

Andre­as Mil­ler, ka­nal­chef P4 Stock­holm, P5 STHLM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.