Ärtsop­pan re­ge­rar hos Tju­ren

– Tju­ren Bra­vo är fa­vo­ri­ten i Hall­un­da, sä­ger stam­gäs­ten Jo­han. – Det är tack va­re den go­da ma­ten, det är den bäs­ta re­kla­men, tror äga­ren Ed­vard Del­lal.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Röda Linjens Matställen - HALL­UN­DA Patricia Palma patricia@sodra­si­dan.se

– Vi la­gar mat med myc­ket hjär­ta och myc­ket kva­li­tet. Jag an­vän­der inga halv­fab­ri­kat och sånt. Det ger det där ext­ra och gäs­ter­na vet det, där­för kom­mer de till­ba­ka, sä­ger Ed­vard Del­lal.

Gäs­ter­na kom­mer från många oli­ka håll. Men mest är det stam­mi­sar som fyl­ler re­stau­rang­en.

– Fram­för allt lunch­gäs­ter­na bor el­ler job­bar i Hall­un­da. De är tjäns­te­män, ar­be­ta­re, pen­sio­nä­rer och barn­fa­mil­jer, be­rät­tar han.

Re­cep­tet för lång­va­rig fram­gång är en bland­ning av oli­ka fak­to­rer, me­nar Ed­vard Del­lal.

– Allt är en ked­ja av sa­ker. Vi har bra mat fram­för allt, det är det vik­ti­gas­te. Man be­hö­ver in­te så myc­ket re­klam när ma­ten pra­tar för sig själv. Då re­kom­men­de­rar man det till and­ra. Kom­mer hit med vän­ner, sä­ger han.

An­pas­sad för al­la

Men det är även vik­tigt med bra och per­son­lig ser­vice.

– En del av vå­ra gäs­ter kom­mer hit i rull­sto­lar, rol­la­to­rer el­ler per­mo­bi­ler. Vi har an­pas­sat he­la re­stau­rang­en och gjort den till­gäng­lig för dem, för­kla­rar han.

Att lyss­na på gäs­ter­na är vik­tigt, tyc­ker han. Un­der åren har han an­pas­sat och tänjt li­te på me­nyn ef­ter för­slag från gäs­ter. Piz­za och ke­bab finns ock­så att be­stäl­la i me­nyn.

–Men ing­et slår hus­mans­kos­ten, tyc­ker Ed­vard. Gäs­ter­na ver­kar hål­la med. – Ragg­mun­kar med fläsk, ärt­sop­pa och pann­ka­kor och så klart plank­ste­ken. De är storfa­vo­ri­ter­na.

Ett tag för­sök­te han va­ri­e­ra och er­bju­da oli­ka slags sop­por.

– Men det blev in­te po­pu­lärt. Du vet stam­mi­sar­na vill ha sin ärt­sop­pa, punkt. Vis­sa sa­ker ska få va­ra tra­di­tio­ner, tyc­ker han.

Ut­veck­ling­en i Hall­un­da Cent­rum ser han som nå­got po­si­tivt.

– Jag är glad över de nya pla­ner­na, nya hus in­ne­bär nya män­ni­skor och för vår del nya gäs­ter, sä­ger han.

Och Tju­ren är in­te rädd för li­te kon­kur­rens, me­nar Ed­vard.

– Vi är in­te räd­da för för­änd­ring el­ler att det ska kom­ma fler mat­stäl­len. Men sam­ti­digt mås­te man in­se att Hall­un­da in­te är stort. Jag har sett många öpp­na upp här och stänga ner näs­tan li­ka snabbt. Jag ger dem sex må­na­der, bru­kar jag skäm­ta, sä­ger han och ler.

Många nya krö­ga­re är na­i­va och tror att det ba­ra be­hö­ver en kol­grill för att lyc­kas, tyc­ker Ed­vard.

– Man mås­te ock­så kun­na ge nå­got ext­ra. Nå­got som får män­ni­skor att kom­ma till­ba­ka, in­te ba­ra er­bju­da det som är po­pu­lärt, sä­ger han.

Vill ge Tju­ren till bar­nen

Dröm­men är att läm­na vi­da­re till bar­nen.

– Det här är he­la mitt liv, jag har äg­nat all min tid att dri­va min re­stau­rang och har gjort det hel­hjär­tat. Min störs­ta dröm och för­hopp­ning är att kun­na läm­na vi­da­re det här till mi­na barn. Jag hop­pas att de tar hand om Tju­ren li­ka bra som jag gjort, sä­ger Ed­vard.

Man mås­te ock­så kun­na ge nå­got ext­ra. Nå­got som får män­ni­skor att kom­ma till­ba­ka, in­te ba­ra er­bju­da det som är po­pu­lärt.

RESTURANGÄGARE OCH FOTBOLLSFAN.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

Ed­vard är en stor sup­por­ter av den tur­kis­ka fot­bolls­klub­ben Be­sik­tas. ”Min ta­tu­e­ring vi­sar att det ba­ra finns ett lag för mig” sä­ger han stolt. ”Ibland sam­las vi en grupp här i Tju­ren och tit­tar på mat­cher­na ihop”.

KÄRT STÄL­LE. ”Folk har hit­tat sin kär­lek här på Tju­ren”, and­ra kom­mer minst en gång i vec­kan och häl­sar på, det är svårt att tän­ka att man en dag ska slu­ta, sä­ger äga­ren Ed­vard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.