GLAD SOM­MAR!

Stan­na hem­ma på lo­vet! Vi har tip­sen som fix­ar bäs­ta som­ma­ren på söd­ra si­dan.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - GRÖDINGE/VÅRSTA An­na Sjögren an­na@sodra­si­dan.se

– Det har bli­vit en jät­teskill­nad, sär­skilt med den nya san­den. Ti­di­ga­re har det va­rit ett kot­tin­fer­no här och svårt att gå bar­fo­ta, sä­ger An­na Ny­berg.

Hon har kom­mit ner till ba­det med dot­tern och någ­ra vän­ner som är på be­sök. Reg­net som öst ner över vägen se­dan Tum­ba är plöts­ligt som bort­blåst på Botkyrkas syd­spets. Här ly­ser so­len.

– So­len ly­ser of­ta­re här. För­ra som­ma­ren ring­de min grabb i Sibb­le när reg­net ös­te ner där – då var det sol och fint här ute, be­rät­tar Ken­ta Hed­lööf.

Det är and­ra året i rad som han dri­ver strand­ki­os­ken. Han har döpt om stran­den till Pa­ra­di­se be­ach.

– Ja, in­of­fi­ci­ellt. Det är ju som ett li­tet paradis här, med sol­upp­gång­en. Man ska in­te va­ra så jäk­la stel, man får sko­ja till det li­te tyc­ker jag.

Less på kott­kratt­ning

Bad­sä­song­en har in­te dra­git igång, men den ex­tra san­den, de ned­hugg­na trä­den och röj­da ve­ge­ta­tio­nen som kom­mu­nen står bakom har re­dan bli­vit en hit, en­ligt vad Ken­ta hört från be­sö­ka­re. De för­svun­na kot­tar­na är en lät­tad ar­bets­bör­da.

– Allt­så jag har krat­tat kot­tar och krat­tat kot­tar, jag gick ger nio ki­lo för­ra året av allt krat­tan­de. Nu har de ta­git någ­ra av tal­lar­na som spred kot­tar och gjort he­la strand- och sol­om­rå­det myc­ket stör­re, sä­ger han.

Un­der som­ma­ren bor han i ki­os- ken, vak­nar om morg­nar­na för att se sol­upp­gång­en och stä­da och krat­ta stran­den. Var­je dag med bad­vä­der öpp­nar han vid tio. Men det är in­te så no­ga.

– Om jag är klar öpp­nar jag ti­di­ga­re. Ifall nå­gon skul­le gå för­bi med hun­den och vill ha en kaf­fe. Det ska de ju få då tyc­ker jag.

För­ra året höll Ken­ta ba­ra ki­os- ken öp­pen. I år öpp­nar även kafét, med nya möb­ler och ny färg på väg­gar­na. I år är han lyck­lig över att ta emot som­mar­job­ba­re från kom­mu­nen som hjäl­per ho­nom på hål­la stran­den och ki­os­ken fin.

– När det var fint vä­der blev det lång kö, det blir bätt­re för al­la nu.

Tum­ba­bon Sö­ren Bäck­ström som har fri­tids­hus här tyc­ker Sand­viks­ba­det lätt är bäs­ta ba­det i Bot­kyr­ka. Un­dan­gömt, 40 mi­nu­ter från stan, ga­ran­te­rar lugn.

– Det är my­sigt. Myc­ket små­barns­fa­mil­jer, lugnt och ing­et bus. Det har bli­vit jät­te­fint sen de fix­a­de det, li­te synd ba­ra att de tog bort en stub­be med sto­ra röt­ter som barn bru­ka­de le­ka på.

Be­sök från Tyskland

Men en del re­ser långt för stran­den. Och då syf­tar Ken­ta in­te på de som åker från Nors­borg, Hud­dinge el­ler Tul­linge, ut­an på de tys­ka cyklis- ter­na som hit­ta­de hit för­ra året.

– De skul­le till Vi­et­nam men tog vägar­na för­bi här för att det var så vac­kert, be­rät­tar Ken­ta.

För­ra året styr­de han af­ter be­ach med li­ve­mu­sik. 12 ju­li blir det tru­ba­dur­kväll, då Ken­ta som ock­så är mu­si­ker bju­der in en mu­si­ker­vän. Och ki­os­ken är en so­ci­al grej, mer än den ut­ök­ning av pen­sio­nen som han tänkt sig när han tog över den. I år hop­pas han på ka­non­vä­der och li­te vinst.

– Folk sä­ger till mig ”Ken­ta, du mås­te hö­ja pri­ser­na”. Men jag vill in­te, jag tyc­ker att även en en­sam­stå­en­de mam­ma med tre barn ska kun­na kom­ma hit he­la som­ma­ren.

An­na Ny­berg gil­lar Sand­viks­ba­det men tip­sar ock­så om att man kan ta fär­jan till Mörkö.

– Det finns en barn­vän­lig bad­vik där som är jät­te­fin.

To­ra Ny­berg En­vall och dot­tern Ma­til­da Björ­kli tar ett dopp på Sand­viks­ba­det i Grödinge.

STYR FEST. Ken­tas af­ter be­ach med li­ve­mu­sik och till­fäl­li­ga al­ko­hol­rät­tig­he­ter blev upp­skat­tad för­ra året. Det kan bli en re­pris i au­gusti.

NÖJD. An­na Ny­berg gil­lar att strand­ki­os­ken fått nytt liv med Ken­ta. Ett an­nat som­mar­tips i om­rå­det är att ta fär­jan från Skans­sun­det till Mörkö för en barn­vän­lig bad­vik.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

TRÄ­NING. Mär­ta Björ­kli trä­nar in­för Vans­bro­sim­met vid Sand­viks­ba­det. I dag är det cir­ka 19 gra­der i vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.