Sex sats­ning­ar ska gö­ra he­la Bot­kyr­ka tryggt

Läx­hjälp och ung­domskafé i Fitt­ja, en ska­te­park i Grödinge och grill­kväl­lar i Tum­ba. Det är någ­ra av de idéer som får peng­ar ur kom­mu­nens trygg­hets­mil­jon. Vi har he­la lis­tan.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - An­na Sjögren

1. Läx­hjälpskafé i Fitt­ja

50 000 kro­nor. Fitt­ja IF får stöd för sin idé att öpp­na ett kafé för ung­do­mar där man bland an­nat er­bju­der fö­re­läs­ning­ar, läx­hjälp och and­ra ak­ti­vi­te­ter som ska­par mo­ti­va­tion, trygg­het och själv­för­tro­en­de hos ung­do­mar­na.

Om­rå­des­grup­pen får 110 000 kro­nor för att kö­pa in en ” mo­bil mö­tes­plats” med bland an­nat mu­sik­ut­rust­ning som pri­vat­per­so­ner och för­e­ning­ar kan hy­ra för att fixa schyss­ta mö­tes­plat­ser i om­rå­det. lo­ni­lotts­för­e­ning­ar­na i Hall­un­da och Nors­borg ska få stöd för att stä­da och fixa till de rätt slit­na och skrä­pi­ga ko­lo­ni­lotts­om­rå­de­na. 3. Ung­doms­sats­ning­ar i Al­by

70 000 kro­nor. Al­by­rå­det är en ny­star­tad grupp av ung­do­mar som ska job­ba med att lyf­ta and­ra unga i Al­by. Peng­ar­na de fått ska an­vän­das till oli­ka ty­per av ak­ti­vi­te­ter.

And­ra som får peng­ar är Al­bys hjär­ta som får 40 000 kro­nor till ak­ti­vi­te­ter och om­rå­des­grup­pen får 50 000 kro­nor att de­la ut till ini­ti­a­tiv och ak­ti­vi­te­ter för kvin­nor i om­rå­det. 4. Skejt­kurs i Grödinge

30 000 kro­nor. En tjej­grupp på San­da fri­tids­gård vill bli bätt­re på att åka ska­te­board och har öns­kat sig en ska­te­ramp. I nu­lä­get blir det ing­en ramp, men går­den får peng­ar för att ord­na ska­te­ak­ti­vi­te­ter. 5. Stöd till natt­vand­ring i Tul­linge

10 000 kro­nor. Den ny­star­ta­de natt­vandrar­grup­pen Natt­vand­ring i Tul­linge får stöd för att gå ut och gö­ra om­rå­det tryg­ga­re. Dess­utom får om­rå­des­grup­pen 100 000 kro­nor för att åt­gär­da otryg­ga plat­ser i ute­mil­jö­er som pe­kat ut på trygg­hetvand­ring­ar­na. 6. Grill­kväl­lar med ung­do­mar i Tum­ba

15 000 kro­nor. Natt­vand­rar­na i Tum­ba får peng­ar­na för att fixa grill­kväl­lar och ung­doms­ak­ti­vi­te­ter med ung­do­mar­na i om­rå­det och fri­tids­går­den i som­mar och i höst. 105 000 re­spek­ti­ve 30 000 kro­nor sat­sas på bätt­re be­lys­ning i parken ut­an­för Kom­mun­hu­set och Tum­ba gym­na­si­um och mel­lan Tum­ba sta­tion och Mun­hät­te­vä­gen.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

KAFÉIDÉ. Si­nan Bay­sals klubb Fitt­ja IF har fått cash från trygg­hets­mil­jo­nen.

100 000 kro­nor. De tre ko-

2. Fi­na­re ko­lo­ni­lot­ter i Hall­un­da-Nors­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.