För­sko­la i Sät­ra kopp­las till sci­en­to­lo­gi

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Fem för­sko­lor i Sö­derort, bland dem Solstu­gan på Löv­sätragränd i Sät­ra, finns med på en hem­si­da om pe­da­go­gi­ken Appli­ed scho­lastics, som har kopp­ling­ar till sci­en­to­lo­gin. An­led­ning­en, en­ligt För­sko­le­grup­pen som dri­ver för­sko­lor­na, är att man för­sökt an­vän­da sig av de­ras stu­di­e­me­to­do­lo­gi, men gick över till tra­di­tio­nell pe­da­go­gik 2012.

Att för­sko­lor­na le­gat på hem­si­dan och in­te ploc­kats bort, trots att de re­dan för tre år se­dan bett om det, är en­ligt fö­re­ta­gets led­ning att ”det är un­der be­ar­bet­ning och att det va­rit pro­blem med de­ras hem­si­da”.

Otyd­lig­het kring pe­da­go­gik och even­tu­el­la kopp­ling­ar till sci­en­to­lo­gin ut­reds en­ligt skol­bor­gar­råd Ol­le Bu­rell (S) av ut­bild­nings­för­valt­ning­en och en till­syn på för­sko­lor­na ska gö­ras i höst.

UT­REDS. För­sko­lan Plom­mon­går­den är en an­nan en av för­sko­lor­na på Appli­ed scho­lastics hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.