Has­san (MP): Slu­ta med hy­ste­ris­ka an­ti-SD-ut­brott

Lögn­er om in­vand­ring­ens kost­na­der och kon­se­kven­ser har plöjt vägen för SD:s fram­gång­ar. Det skri­ver Re­bwar Has­san, MP:s grupple­da­re i Skär­hol­men i en de­battar­ti­kel till Söd­ra Si­dan. Ut­spe­let går på tvärs mot par­ti­ets lin­je.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - SKÄR­HOL­MEN Jo­nas Go­sen­de Grön­vik jo­nas@sodra­si­dan.se

Re­bwar Has­san skri­ver att par­ti­er­na, även MP, när­mat sig SD: s politik men än­då miss­lyc­kats med att fånga upp stäm­ning­en bland folk i frå­gor som rör in­vand­ring:

”Folk ser ju dag­li­gen hur rätt SD fått i fle­ra frå­gor /.../ Hy­ste­ris­ka an­ti-SD ut­brott med plat­ti­ty­der ger i mång­as ögon ba­ra ökad le­gi­ti­mi­tet för de­ras eg­na skif­te vad gäl­ler po­li­tis­ka sym­pa­ti­er. Det här är med­bor­ga­re som på go­da grun­der und­rar om de­ras ti­di­ga­re par­ti­er bli­vit helt gal­na.”

Han skri­ver ock­så att ”SD fram­står i dag som de se­ri­ö­sa i mi­gra­tions­de­bat­ten. Med tan­ke på hur in­vand­ring­en på­ver­kar he­la Sve­ri­ge är det in­te kons­tigt”.

Men Re­bwar Has­san får ing­et med­håll från sitt eget par­ti.

– Vi hål­ler in­te med att MP när­mat sig SD. Vi tar starkt av­stånd till SD, vi sam­ar­be­tar helt en­kelt in­te med ra­sis­tis­ka par­ti­er, sä­ger Mats Berglund, ord­fö­ran­de för MP Stock­holm och fort­sät­ter:

– Vi ser ock­så att SD ökar i opi­ni­o­nen. Desto vik­ti­ga­re är det att vi står fast vid vår lin­je. Vi är mot­po­len till SD, helt klart.

Är det ett pro­blem att er grupple­da­re i Skär­hol­men dri­ver en an­nan lin­je?

– Vi vill ha fö­re­trä­da­re som fö­re­trä­der vår politik. Det är grun­den att vi har för­tro­en­de­val­da. Sen mås­te vi för­stå att det finns oli­ka åsik­ter. Den här åsik­ten får han stå för själv.

Söd­ra Si­dan har sökt Re­bwar Has­san. Läs de­battar­ti­keln på sodra­si­dan.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.