To­tal för­vir­ring kring en mys­tisk bergs­bil i Sät­ra

Är det en bru­tal fel­par­ke­ring? El­ler har den bli­vit upp­lyft av Hul­ken? El­ler ali­ens? En mys­tisk bil på en berg­vägg i Sät­ra för­bryl­lar.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - SÄT­RA Rasmus Panagiotis Co­lum­bus

Un­der någ­ra da­gar vi­lar bi­len sta­digt där, på en bergs­hyl­la näs­tan tre me­ter över mar­ken. Ovan­för finns ing­en väg, inga av trä­den bakom är ska­da­de.

– Jag kan in­te spe­ku­le­ra i hur den ham­nat där, men nå­gon ver­kar ha lagt ener­gi på att få dit den, sä­ger Ola Eriks­son, kom­mu­ni­ka­tör på tra­fik­kon­to­ret.

På so­ci­a­la me­di­er går spe­ku­la­tio­ner­na vilt – är det Hul­ken som va­rit fram­me? El­ler ali­ens?

– Plöts­ligt stod den ba­ra där en mor­gon när vi åk­te för­bi, sä­ger Kent Karls­son, sam­ord­na­re för stads­de­lens park­grupp.

– Det mås­te ha va­rit nå­gon som lyft upp den där med en kran­bil, det är den en­da förklaring jag kan tän­ka mig. Men skumt är det.

Ge­nom åren har han stött på myc­ket kons­tigt i 127-na­tu­ren. 800 ki­lo surkål, 650 ki­lo gur­ka, en hel soff­grupp i en skogs­dunge är ba­ra någ­ra av sa­ker­na som dum­pats. Men en bergs­bil har han ald­rig stött på.

– Det är re­kord på den fron­ten. Det är fak­tiskt jät­te­kons­tigt.

Kent Karls­son an­mäl­de bi­len till po­li­sen och tra­fik­kon­to­ret och ti­di­ga­re i vec­kan för­svann den. Men hur den för­svann är även det ett myste­ri­um.

Skär­holmspo­li­sen häv­dar att tra­fik­kon­to­ret flyt­ta­de den. Men en­ligt tra­fik­kon­to­rets kom­mu­ni­ka­tör Ola Eriks­son har ing­en på tra­fik­kon­to­ret el­ler de­ras en­t­re­pre­nö­rer ta­git hand om den.

Kanske var det ali­ens än­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.