An­ton vill va­ra en ovan­lig youtu­ber

Han gör pa­ro­di­er på Christi­an Lu­uk och Carl Bildt. Äls­kar Par­taj och Par­la­men­tet. Rön­ninges youtu­be-stjär­na An­ton Lund­holm tän­ker in­te bli nå­gon van­lig youtu­ber. Må­let är tv. Dröm­men en egen talkshow.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - RÖN­NINGE Fri­da Wänelöf fri­da@söd­ra­si­dan.se

An­ton Lund­holm har pre­cis ta­git stu­den­ten från me­die­pro­gram­met på Rön­ninge gym­na­si­um. Ju­li be­ty­der in­te läng­re som­mar­lov.

– Jag har ing­et att kom­ma till­ba­ka till i höst. Vis­sa da­gar känns det stres­sigt, and­ra da­gar jät­teskönt. Jag har ju he­la värl­den fram­för mig, sä­ger han och häl­ler kaf­fe i bryg­ga­ren hem­ma i Rön­ninge.

Mer om hur det var att ta stu­den­ten vi­sar han på sin egen Youtu­be­ka­nal Solklart med An­ton Lund­holm. Vi­de­on om stu­den­ten var en be­ställ­ning från sko­lans rek­tor ef­ter fjol­å­rets suc­cé. Den är en kom­bi­na­tion av långt för­ar­be­te och en li­ve­sänd­ning. I av­slut­nings­sce­nen möts han av ju­bel från de and­ra stu­den­ter­na.

– Det var det läs­ki­gas­te och svå­ras­te jag gjort. Har nog ald­rig va­rit så ner­vös. Men jag fick så myc­ket po­si­ti­va re­ak­tio­ner ef­teråt.

An­nars är hans vi­de­os of­ta in­spi­re­ra­de av hu­mor som kan för­knip­pas med en li­te äld­re mål­grupp. Att gö­ra som klas­sis­ka youtu­bers loc­kar in­te – även om han tror det skul­le ge fler tit­ta­re. Vik­ti­gast är att han själv tyc­ker att det är kul.

– Istäl­let för att pro­va tio oli­ka maträt­ter el­ler gö­ra oli­ka chal­leng­es som många and­ra youtu­bers så gör jag mer se­ri­ö­sa pa­ro­di­s­nut­tar. Visst har jag gjort nå­gon vlogg, men det är in­te det jag vill sat­sa på. Jag tyc­ker in­te att Joc­ki­boi är kul, till ex­em­pel. Jag vill gö­ra gre­jer jag själv tit­tar på.

Han ser upp till Ro­bert Gustaf­son och Jo­han Rheborg. Har gjort pa­ro­di­er på Carl Bildt och Göran Pers­son. Och dröm­mer om ett pro­gram likt Hel­le­ni­us hör­na el­ler Rob­bins.

När Carl Bildt kom­mer på tal bör­jar han au­to­ma­tiskt rul­la på r:en. Han för­kla­rar hur han ser de­tal­jer, går in i rol­ler och övar hem­ma.

– Jag höll nog på en del med te­a­ter när jag var li­ten. Sat­te på mig pe­ruk och var li­te så­där clow­nig. Men det var ing­et jag vi­sa­de för­rän på gym­na­si­et.

Det är nu två år se­dan han star­ta­de sin egen youtu­be­ka­nal. Äm­ne­na häm­tar han of­ta från hän­del­ser i var­da­gen el­ler i sam­häl­let.

– Jag har all­tid va­rit me­di­a­in­tres­se­rad och tit­tat på ny­he­ter och sport. Jag och min sto­re­bror de­lar det in­tres­set. När vi ser på tv dis­ku­te­rar vi of­ta ka­mera­vinklar och hur de öpp­nar pro­gram­men.

Det mesta gör han själv. Skri­ver ma­nus, fil­mar, klip­per. Har nog ett li­tet kon­troll­be­hov, er­kän­ner han. Men ibland tar han han hjälp av sin lil­le­bror som får hål­la i ka­me­ran.

– Det är så svårt att släp­pa ta­get och läm­na över...

Han lu­tar ha­kan i han­den, ser ut ge­nom fönst­ret och ryn­kar pan­nan.

Han fun­de­rar ibland på att slu­ta. Det tar ju så­dan tid. Men nya idéer dy­ker stän­digt upp.

– ... jag tyc­ker ju att skri­van­det och hit­ta på gre­jer är ro­li­gast.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

SKÅ­DE­SPE­LA­RE/JOURNALIST. ”Det finns ju in­te rik­tigt nå­gon ut­bild­ning du kan hop­pa på och så lyc­kas du job­ba med det här när du är klar. Ska man lyc­kas som pro­gram­le­da­re till ex­em­pel, ja då hand­lar det om rätt till­fäl­le, att ha tå­la­mod och vå­ga sat­sa”,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.