”Själv­klart att man ska age­ra”

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt -

Jag skul­le frå­ga karlslo­ken vad han hål­ler på med och sä­ga till ho­nom att upp­fö­ra sig som en nor­mal män­ni­ska. Bru­kar of­ta till­rätta­vi­sa ung­do­mar i läg­re ål­der i T-ba­nan när de tror att de kan hål­la på hur som helst. Ag­ne­ta Nor­denst­reng In­te sit­ter jag å tit­tar o blun­dar...Ut­an Age­rar själv­klart. Vå­ra/al­las krop­par till­hör en­dast oss själ­va ..Vi be­stäm­mer över oss ing­en an­nan!!..Rör in­te mig! Eva Ma­rie H B Man SKA age­ra. In­te ba­ra stå och tit­ta för­fan! Tänk om det var en be­kant till dig? El­ler din dot­ter? El­ler din sys­ter? För­står mig in­te på folk som ba­ra ig­no­ne­rar, som att de vo­re en­sam­ma där de be­fin­ner sig. Är det så svårt att sä­ga till? Man ska hjäl­pa si­na med­män­ni­skor, det är vik­tigt att stå upp för varand­ra! Meh­tap Ce­tin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.