De fix­ar som­mar­kul för rast­lö­sa ung­do­mar

Tes­ta ac­royo­ga, stick­graf­fiti och slackli­ning. El­ler häng på den mo­bi­la fri­tids­går­den. För de unga som är hem­ma i Hud­dinge i som­mar finns myc­ket att gö­ra.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sommar På Södra Sidan - HUD­DINGE Fri­da Wänelöf fri­da@sodra­si­dan.se

– Det är ro­ligt här för man får ba­da, sä­ger Lou­i­se Sor­ma, som gått ut års­kurs 2 på Grind­stu­sko­lan i Vår­by gård.

Hon är en av fem­tio barn från Vår­by gårds tre grund­sko­lor som var på fri­tids i Vår­by­ba­det i ons­dags. Tre da­gar i vec­kan un­der som­ma­ren flyttar fri­tids­verk­sam­he­ten ut. De be­sö­ker Vår­by­ba­det, mu­se­er och par­ker.

– Vi har gans­ka många barn som går här he­la som­ma­ren. Det kan bli li­te långtrå­kigt in­ne på fri­tids – även om det finns sa­ker att gö­ra där med – så de fles­ta gil­lar att få kom­ma ut och se oli­ka stäl­len, sä­ger barnskö­ta­ren Agnes Araz.

I vatt­net på Vår­by­ba­det är det tomt. Bar­nen har re­dan ba­dat och är re­do att gå till­ba­ka till fri­tids.

– Det är jät­te­kallt i vattt­net, sä­ger Sa­ro Le­ma, som gått ut i års­kurs 2 på Vår­bac­kasko­lan.

– Men det går att ba­da än­då, sä­ger Hermil­la Mi­chael, som gått ut års­kurs 3 på Grind­stu­sko­lan.

I ki­os­ken in­till job­bar sex ung­do­mar från Till­sam­mans för Vår­by. Som­mar­sä­song­en har bör­jat för­sik­tigt, be­rät­tar grupple­da­ren Az­ra Ume­rovs­ka.

– Vi har haft någ­ra da­gar då det va­rit 25 gra­der och väl­digt myc­ket folk, men an­nars har väd­ret in­te va­rit så fint vä­der, sä­ger hon.

Men få kun­der har in­te gjort dem syss­lo­lö­sa, be­rät­tar hon. Istäl­let för att säl­ja smoot­hi­es, chi­li chee­se tops och nug­gets som de gör var­ma da­gar, har de fått krat­ta, stä­da och ba­ka bul­lar.

Se­na­re sam­ma ons­dag pla­ne­rar Mo­bi­la tea­met att spe­la vol­ley­boll och äta piz­za med unga på Vår­by­ba­det.

– På som­ma­ren är det många som ba­ra häng­er ute. De fles­ta ung­do­mar vi mö­ter har rätt li­te att gö­ra. Många tyc­ker att det är här­ligt den förs­ta ti­den, sen blir det rätt trå­kigt och då finns det risk att man hit­tar på nå­got dumt, sä­ger Mo­bi­la tea­mets fält­se- kre­te­ra­re Eve­li­na Aho.

Där­för an­ord­nar Mo­bi­la tea­met oli­ka ak­ti­vi­te­ter på ons­dags­kväl­lar un­der he­la som­ma­ren runt om i kom­mu­nen. Bland an­nat kom­mer de fixa vat­ten­k­rig, stick­graf­fiti, slack­linging, ac­royo­ga och hen­nastu­dio. Mer in­for­ma­tion om ti­der kom­mer på Instagram­kon­tot mo­bi­la­tea­met_­hud­dinge.

– Vi ska för­sö­ka spri­da kär­lek över al­la om­rå­den, sä­ger Eve­li­na Aho.

Även fri­tids­går­dar­na kom­mer ha oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Fri­tids­le­dar­na på går­dar­na Vår­by ung­dom, Pann­cen­tra­len och Ung­zon har pac­kat ba­ga­geluc­kan full med fot­bol­lar, grill, mu­sik, dans­skor och fis­ke­spön. Till­sam­mans med unga kom­mer de be­stäm­ma vil­ka plat­ser de ska be­sö­ka. Mer in­for­ma­tion om ti­der kom­mer på Instagram­kon­tot mo­bilftg.

– Vårt be­söksan­tal på går­dar­na mins­kar un­der som­ma­ren, så det här är ett sätt för oss att nå ut och träf­fa de ung­do­mar som nor­malt in­te be­sö­ker går­den, sä­ger fri­tids­le­da­ren Jo­el Lund­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.