Un­der som­ma­ren har fler olyc­kor än van­ligt in­träf­fat i Bot­kyr­ka. Sling­er­bul­ten, läns­väg 257, är värst drab­bad. EF­TER LARMEN – NU JA­GAR PO­LI­SEN FARTDÅRARNA

Fle­ra tra­fi­ko­lyc­kor och larm från bo­en­de om bi­lis­ter och mo­tor­cy­klis­ter som blå­ser i 140 på 70-vägar. För att få ner far­ten på Grö­ding­e­lan­dets vägar har po­li­sen ökat tra­fik­kon­trol­ler­na i om­rå­det. – Tänk läng­re än nä­san räc­ker, sä­ger Bot­kyrka­po­li­sen Ro­ger

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - GRÖDINGE

Vid kafé Ro­sen­hill, där Sling­er­bul­ten ( läns­väg 257) mö­ter väg 225, står ho­jar par­ke­ra­de på rad. MC-lä­ra­ren Sel­la Yü­cel och ele­ven Mat­ti­as Nor­den­mark har just öv­nings­kört på vägen och stan­nat för en pa­us.

– Det här är bra vägar för MC- åk­ning, Det är ing­et fel på vägar­na, in­te på mo­tor­cyklar ut­an på folks be­te­en­de, det är all­de­les för höga has­tig­he­ter. Många fil­mar varann, man ga­sar för att vi­sa po­lar­na. Jag har kört här i 25 år och sett många olyc­kor, det är bra att po­li­sen gör nåt, sä­ger Sel­la Yü­cel.

16 olyc­kor i som­mar

Se­dan ju­ni har Bot­kyrka­po­li­sen rap­por­te­rat sex­ton tra­fi­ko­lyc­kor på Grö­ding­e­lan­det, bå­de med och ut­an per­sonska­dor. Det fak­tu­met, och att många bo­en­de längs vägar­na lar­mat och bett po­li­sen om hjälp att stop­pa fort­kö­rar­na, har fått po­li­sen att öka tra­fik­kon­trol­ler och syn­lig när­va­ro på vägar­na de se­nas­te vec­kor­na.

– Bo­en­de ring­er oss och be­rät­tar att det körs vårds­löst i höga has­tig­he­ter med bil, men fram­för allt med mo­tor­cyklar. Det är 50–

Vårt mål är in­te att ta fast folk för tra­fik­brott ut­an att mins­ka an­ta­let olyc­kor.

SÄG VAD DU TYC­KER! SODRA­SI­DAN.SE och 70– vägar där man ibland kör dub­belt så snabbt, sä­ger Ro­ger Käm­pe, ope­ra­tivt an­sva­rig på Bot­kyrka­po­li­sen.

Sling­er­bul­ten värst

Fort­kör­ning­en i Grödinge in­te är nå­got nytt för i år. Den värst olycks­drab­ba­de vägen är den så kall­la­de Sling­er­bul­ten, läns­väg 257, en kur­vig väg med många kur­vor.

– Den loc­kar till sig MC­fö­ra­re, men även bi­lis­ter. Den har många sling­ri­ga kur­vor och är ut­ma­nan­de. Det är en väg som vi po­li­sen har an­vänt för att öva bil­kör­ning, Visst för­står jag att det är ro­ligt att kö­ra på den, men det är en all­män väg med bå­de tung tra­fik och per­son­bi­lar med barn i och olämp­lig för det, sä­ger Ro­ger Käm­pe.

” Tänk läng­re”

Se­dan någ­ra vec­kor till­ba­ka gör po­li­sen fler tra­fik­kon­trol­ler.

– Vid sex oli­ka till­fäl­len har vi ta­git upp an­mä­lan om brott, det är fort­kör­ning och drog- el­ler ratt­fyl­la, sä­ger Ro­ger Käm­pe.

Po­li­sen har sett att bi­lis­ter var­nar varand­ra för tra­fik­kon­trol­ler­na. Till dem är Ro­ger Käm­pes bud­skap att ” tän­ka läng­re än nä­san räc­ker”.

– Det man ska va­ra med­ve­ten om då är att man även var­nar fö­ra­re som är drog- el­ler al­ko­holpå­ver­ka­de i tra­fi­ken.

Kon­trol­ler­na görs fram­för allt ons­dag kväl­lar, och lör­da­gar och sön­da­gar, en­ligt Ro­ger Käm­pe.

– Det går jag gär­na ut med. Vårt mål är ju in­te att ta fast folk för tra­fik­brott ut­an att mins­ka an­ta­let olyc­kor. An­na Sjögren

tra­fik­kon­trol­ler på vägar i Grö­ding­e­lan­det de se­nas­te vec­kor­na.

har sex­ton tra­fi­ko­lyc­kor an­mälts i om­rå­det. Olyc­kor­na in­ne­fat­tar fram­för allt mo­tor­cyklar men även bi­lar.

är läns­väg 257, den så kal­la­de Sling­er­bul­ten, en kur­vig lands­väg ute vid Ro­sen­hill.

PO­LIS. Ro­ger Käm­pe, upp­ma­nar tra­fi­kan­ter ”att tän­ka läng­re än nä­san räc­ker”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.