Ali sitt­strej­kar mot ut­vis­ning­ar: ”Hop­pet finns”

Se­dan för­ra hel­gen sitt­strej­kar unga en­sam­kom­man­de för att Mi­gra­tions­ver­ket ska stop­pa ut­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan. En av dem är Bot­kyr­ka­bon Ali Zar­da­di, 17. – Hop­pet finns att de ska lyss­na på oss.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - BOT­KYR­KA/STOCK­HOLM An­na Sjögren

Sitt­strej­ken in­led­des i sön­dags på Mynt­tor­get ut­an­för Riks­da­gen. Kra­vet: att Mi­gra­tions­ver­kets ge­ne­ral­di­rek­tör Mi­kael Rib­ben­vik kom­mer dit för att pra­ta med dem och att ut­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan stop­pas.

– Vi var 50, 60 per­so­ner som sam­la­des där. Vi skrev ”Om du tyc­ker att vi har rätt att le­va, kom hit och sitt med oss” på skyl­tar. Sen tog vi bil­der och la ut på Fa­ce­book och be­rät­ta­de att vi vil­le ha hjälp, be­rät­tar Ali Zar­da­di, som kom från Af­gha­nis­tan till Sve­ri­ge 2016 och själv vän­tar på besked om sin asy­lan­sö­kan.

Många an­slöt och kom med var­ma klä­der och mat, be­rät­tar han. Men i tis­dags kväll kom den na­zis­tis­ka grup­pen Nor­disk Ung­dom till ma­ni­fes­ta­tio­nen. De gick till at­tack med rök­gra­na­ter och skrek ”re­fu­ge­es go ho­me”.

– Jag var där då, de var 15, 20 per­so­ner. Tre vän­ner ska­da­des. Det var sam­ma per­so­ner som at­tac­ke­ra­de oss för någ­ra må­na­der sen när vi de­mon­stre­ra­de. Men Sve­ri­ge är en de­mo­kra­ti, vi har rätt att sit­ta här ut­an att bli at­tac­ke­ra­de. Al­la, ock­så po­li­ti­ker, är räd­da för na­zis­ter­na.

Sitt­strej­ken har växt så myc­ket att den flyt­tats till Med­bor­gar­plat­sen, fått stärkt po­lis­skydd och har till­stånd till 23 au­gusti.

Ali Zar­da­di och vän­nen Arif Moa­ra­di, 19, som fått ett ut­vis­nings­be­slut, har fort­fa­ran­de hopp om att po­li­ti­ker och Mi­gra­tions­ver­ket ska lyss­na.

– Vi vill ha stopp för al­la ut­vis­ning­ar till län­der där det är krig, och fram­för allt Af­gha­nis­tan. Det blir vär­re och vär­re där, det är in­te mänsk­ligt att skic­ka ung­do­mar dit, sä­ger Arif Moa­ra­di.

– Jag har en varm käns­la, hop­pet finns att de ska lyss­na och vi sit­ter här tills de gör det, sä­ger Ali Zar­da­di.

Det är in­te mänsk­ligt att skic­ka ung­do­mar dit.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PROTEST MOT UT­VIS­NING. Hund­ra­tals har sam­lats till sitt­strej­ken, som nu har flyt­tats till Med­bor­gar­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.