Bot­kyr­ka JO-an­mäls för Tum­ba skog

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

För­e­ning­en Räd­da Tum­ba skog är kri­tisk till Bot­kyr­ka kom­muns pla­ner på att byg­ga 550 nya bo­stä­der i sko­gen mitte­mot Tum­ba bruk. Nu har de an­mält kom­mu­nens plan­ar­ki­tekt till Just it i e om­buds­man­nen, JO.

För­e­ning­en me­nar att kom­mu­nen bru­tit mot gransk­nings­pro­ces­sen först ge­nom att ha mis­sat att for­mellt ”kun­gö­ra” att de­talj­pla­nen gått ut på gransk­ning. När kun­gö­rel­sen väl gjor­des sak­na­des in­for­ma­tion och sat­tes ba­ra ut i DN, in­te i lo­kal­tid­ning­ar.

En JO-an­mä­lan görs när nå­gon an­ser att den bli­vit fel­be­hand­lad av en myn­dig­het. Om JO an­ser att myn­dig­he­ten age­rat fel rik­tas kri­tik mot den. Tio pro­cent av JO-an­mäl­ning­ar­na le­der till kri­tik.

EN­TRÉ. Så här kan kvar­te­ret mitt emot Tum­ba bruk se ut om pla­nen blir verk­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.