Nu får vi el­da igen – med för­sik­tig­het

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Den 5 au­gusti be­slu­ta­de Länsty­rel­sen i Stock­holms län att hä­va eld­nings­för­bu­det som be­slu­ta­des den 14:e ju­li.

Be­döm­ning­en att hä­va eld­nings­för­bu­det görs ut­i­från SMHI:s pro­gnos­un­der­lag och i sam­råd med rädd­nings­tjäns­ter­na i lä­net.

Brand­för­sva­ret upp­ma­nar fort­fa­ran­de till stor för­sik­tig­het. El­da in­te vid stark vind el­ler när mar­ken är torr. El­da in­te så att rök och gnis­tor ris­ke­rar att spri­da sig mot skog, bygg­na­der, tält vägar el­ler så att el- och te­le­led­ning­ar kan ska­das. Vat­ten­slang, hink, kan­na, lövräf­sa el­ler an­nan släck­ut­rust­ning skall all­tid fin­nas i när­he­ten, även vid en li­ten bra­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.