”Nya pap­pers­kor­gar­na är far­li­ga”

Om någ­ra vec­kor står den förs­ta de­len av nya Blåklint­spar­ken fär­dig. Men vad är gre­jen med de oran­gea soptrat­tar­na? De är far­li­ga och dum­ma, me­nar bo­en­de som oro­ar sig för att barn ska klätt­ra ner i dem.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka - HALLUNDA An­na Sjögren

Ar­be­tet i par­ken bakom Hallunda cent­rum har på­gått se­dan mars. Den ti­di­ga­re grus­pla­nen har fått en to­tal för­vand­ling: en regn­bågs­fär­gad gung­ställ­ning, scen med strål­kas­ta­re och kul­lar som snart kläs i gräs och blom­mor.

Men ing­et kom­mu­nalt pro­jekt ut­an kri­tik. På varsin si­da av par­ken ly­ser två sto­ra, oran­gea trat­tar – de nya pap­pers­kor­gar­na. Fle­ra bo­en­de me­nar nu att de – för­u­tom att de är fu­la – är far­li­ga och dum­ma.

– Det ha­de va­rit ro­ligt om det ha­de va­rit en prat-tratt som man kun­de pra­ta i med varann, men det var det in­te. De här är far­li­ga i en lek­park. Trat­tar­na är så sto­ra att barn får plats att klätt­ra in i dem, sä­ger Raul Le­i­kas.

Öp­pet mål för ska­tor

Han tes­tar att stic­ka ner hu­vu­det i en av trat­tar­na som mä­ter om­kring 80 cm i di­a­me­ter.

– De är ju gjor­da för att stå längs vägar, så man kan kas­ta skräp från bi­len, in­te för en lek­plats, sä­ger Raul och pe­kar på en skylt på trat­ten som vi­sar en per­son som kas­tar skräp från en bil.

Trat­tar­na ger dess­utom öp­pet mål för hung­ri­ga ska­tor, me­nar han.

– Det är ju ba­ra att fly­ga rakt in och dra ut so­por­na, det kom­mer bli so­por över­allt. Vi vill ha bort de här trat­tar­na. Här har ut­se­en­de gått fö­re funk­tion.

Ro­li­ga­re att slänga skräp

An­ders Öt­teni­us, chef på ga­ta-park, har in­te va­rit på plats och sett pap­pers­kor­gar­na, men för­kla­rar tan­ken.

– De ska sy­nas li­te mer och gö­ra det lät­ta­re och ro­li­ga­re att slänga skrä­pet på rätt stäl­le. Vi har ta­git fram par­ken i di­a­log med bo­en­de, sä­ger han.

Lou­i­se Karls­son är med bar­nen på lek­plat­sen i par­ken. Hon har lagt mär­ke till de oran­gea trat­tar­na men har in­te för­stått vad vad de är.

– De ser kons­ti­ga ut. Är det pap­pers­kor­gar? Min dot­ter är klätt­rig av sig så jag för­står att folk re­a­ge­rar, sä­ger hon.

Ska kon­trol­le­ras

Li­te se­na­re åter­kom­mer An­ders Öt­teni­us till Söd­ra Si­dan med ett besked.

– Jag blev ny­fi­ken och åk­te för­bi par­ken. Och jag för­står oron, så här kan det in­te se ut. Här mås­te vi hit­ta en lös­ning så att fåg­lar in­te fly­ger rakt ner och så att barn in­te kan lyf­ta upp varand­ra och klätt­ra ner.

I slu­tet av au­gusti ska förs­ta de­len av par­ken stå fär­dig för be­sikt­ning.

– Det här var vår land­skaps­ar­ki­tekts idé för att gö­ra pap­pers­kor­gar­na mer syn­li­ga och ro­li­ga. Men de mås­te an­pas­sas till en lek­mil­jö, sä­ger An­ders Öt­teni­us.

Och bort­sett från soptrat­tar­na är Raul Le­i­kas fak­tiskt jät­te­nöjd.

– Det har bli­vit jät­te­fint. Ef­ter att de röj­de bort de höga, tä­ta bus­kar­na har knark­han­deln flyt­tat och på de upp­rus­ta­de bou­le­ba­nor­na är det fullt av pen­sio­nä­rer var­je dag. Det ska visst bli en scen med mu­sik ock­så. En del kla­gar på att det kom­mer bli ovä­sen såklart, men jag tror det blir jät­te­bra. Det känns bra att det sat­sas här, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.