Tänk li­te stör­re om svensk­het

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt -

ad be­ty­der det att va­ra svensk, vem är svensk och hur ser en svensk ut? Jag kom­mer ur­sprung­li­gen från Li­ba­non och mitt bru­na hår och bru­na ögon­färg bru­kar få folk ut­om­lands att ifrå­ga­sät­ta mig när jag sä­ger att jag kom­mer från Sve­ri­ge. Men vart har ditt blon­da hår och di­na blåa ögon ta­git vägen bru­kar dom all­tid frå­ga. Men hur ser en svensk i dag egent­li­gen ut?

i dis­kus­sio­ner om svensk­het, egent­li­gen hand­lar det om en dis­kus­sion om iden­ti­tet och till­hö­rig­het. Ef­tersom det finns en bild om hur ”svens­kar” i dag ser ut och be­ter sig och ef­tersom man in­te kän­ner att man stäm­mer över­ens med den bil­den så väl­jer många att in­te kal­la sig för svens­kar. Många vän­ner run­tom­kring mig kallar sig in­te för svens­kar, nej dom är kur­der, tur­kar, ira­ki­er, li­ba­ne­ser, chi­le­na­re, ma­roc­ka­ner, sy­ri­a­ner, ugan­di­er, kon­go­le­ser. Men dom är al­la föd­da och upp­vux­na i Sve­ri­ge, de har ut­bil­dat sig här och bi­drar till väl­fär­den i det svens­ka sam­häl­let li­ka myc­ket om al­la and­ra. Än­då kän­ner de nå­gon form av ut­an­för­skap, nå­gon käns­la av att in­te till­hö­ra det ”svens­ka”. Men man kan in­te tvinga män­ni­skor att kän­na sig som svens­kar, man kan in­te tvinga dem att glöm­ma de­ras ur­sprung och as­si­mi­le­ra sig i det svens­ka sam­häl­let. Man kan in­te ut­gå ifrån att ifall du ska va­ra svensk så kan du in­te va­ra nå­got an­nat.

Jag tyc­ker att det är kons­tigt att vi ska för­sö­ka hål­la oss fast vid vad som var svenskt för 50 år sen istäl­let för att för­sö­ka ut­veck­la det och se på vad som är svenskt i dag. Ja var­för kan man ex­em­pel­vis in­te va­ra svenskchi­le­na­re el­ler svensk-li­ba­nes? El­ler mås­te man väl­ja bort ett land ba­ra för att få kal­la sig svensk? Så åter till frå­gan vad är en svensk? För mig kan en svensk per­son se ut på helt oli­ka sätt. Allt från hår-, ögon- och hud­färg kan va­ri­e­ra hos en svensk. En svensk per­son kan pra­ta en mas­sa oli­ka språk, äls­kar mat från oli­ka län­der, är in­tres­se­rad av mu­sik, föl­jer sport, vär­nar om mil­jön och na­tu­ren och är mån om ut­bild­ning­en och väl­färd­sy­ste­met. En svensk gil­lar att re­sa och upp­täc­ka nya plat­ser, äls­kar att um­gås med män­ni­skor, är mån om fa­mil­jen, gil­lar trygg­he­ten av ett so­ci­alt skydds­nät och äls­kar att nju­ta av so­len och som­ma­ren.

Ja en svensk är som al­la and­ra män­ni­skor i värl­den, in­te så myc­ket mer spe­ci­ell. Så töj på grän­ser­na, ac­cep­te­ra olik­he­ter­na och tänk ut­an­för box­en. Låt oss änd­ra på de­fi­ni­tio­nen av vad en svensk är så al­la kan kän­na sig som svens­kar.

Jag tyc­ker att det är kons­tigt att vi ska för­sö­ka hål­la oss fast vid vad som var svenskt för 50 år sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.