Då­lig blod­cir­ku­la­tion kan va­ra or­sa­ken till svår­läk­ta sår på ben

Min mam­ma har ett sår vid fot­knö­len se­dan fle­ra må­na­der. Är det van­ligt att det tar så lång tid in­nan det lä­ker?

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

Sår på un­der­be­nen kan va­ra be­svär­li­ga och det är in­te ovan­ligt att läk­ning­en tar lång tid. Om din mam­ma in­te re­dan går till sin vård­cen­tral re­gel­bun­det ska hon ta kon­takt för hjälp med be­hand­ling.

Venö­sa ben­sår är van­li­gast. Det är sår som be­ror på att blod­cir­ku­la­tio­nen från föt­ter­na till­ba­ka till hjär­tat fun­ge­rar säm­re. Då blir det lät­ta­re att få sår och svå­ra­re att få dem att lä­ka. Of­ta är föt­ter och un­der­ben svull­na. Åder­bråck är en av fle­ra van­li­ga or­sa­ker till det­ta. För­u­tom om­lägg­ning är det vik­tigt med kom­pres­sion med till ex­em­pel lind­ning av be­nen som mins­kar svull­nad och ger bätt­re för­ut­sätt­ning­ar för läk­ning.

Ar­te­ri­el­la sår kan drab­ba den som har för­säm­rad cir­ku­la­tion med för­träng­ning­ar i blod­kär­len som le­der från hjär­tat ut i be­nen och föt­ter­na. Det gör att ris­ken att få ett svår­läkt sår ökar till ex­em­pel ef­ter att ha sla­git i nå­got. Di­a­be­tes är en av fle­ra van­li­ga or­sa­ker till så kal­lad ar­te­ri­ell in­suf­fi­ci­ens och vid sam­ti­digt ned­satt kän­sel ökar ris­ken att få sår yt­ter­li­ga­re.

Ar­te­ri­el­la och venö­sa sår skil­jer sig åt så att man of­ta kan av­gö­ra vil­ken typ av sår pa­ti­en­ten har ge­nom hur det ser ut, var det sit­ter och vil­ka be­svär som finns för­u­tom själ­va så­ret. Ibland är bå­de den ar­te­ri­el­la och venö­sa cir­ku­la­tio­nen för­säm­rad sam­ti­digt.

För­u­tom all­män un­der­sök­ning, in­spek­tion av så­ret och kontroll av pul­sar i be­nen kan fler un­der­sök­ning­ar såsom blod­trycks­mät­ning i be­nen och/el­ler kart­lägg­ning av blod­kär­len med till ex­em­pel ult­raljud el­ler kon­traströnt­gen be­hö­va gö­ras. Vid miss­tan­ke om in­fek­tion kan od­ling tas från så­ret. Om det är ett helt el­ler del­vis ar­te­ri­ellt sår ska högt blod­tryck och höga blod­fet­ter ( som ökar ris­ken för åder­förkalk­ning) be­hand­las pa­ral­lellt med själ­va så­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.