Folk­fest med ba­by­sal­sa, Bol­ly­wood och Bowie

Färgspra­kan­de dans, mu­sik och konst – he­la vägen från In­di­en. Det och myc­ket mer när Stock­holms mesta gra­tis­fes­ti­val drar igång den 15 au­gusti.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Kultur - STOCK­HOLM Sa­ga El­gensti­er­na

Kul­tur­fes­ti­va­len hålls mel­lan 15 och 20 au­gusti i Stock­holms in­nerstad och har fun­nits i fle­ra år – men 2017 blir förs­ta året som den har ett te­ma­land ut­an­för Eu­ro­pas grän­ser. In­di­en, som fi­rar 70 år som själv­stän­di­ga 15 au­gusti när festivalen in­leds, kom­mer sät­ta ex­tra prä­gel på vec­kan i år.

Claes Karls­son är Kul­tur­fes­ti­va­lens konst­när­li­ge le­da­re och var med och drog igång den 2006. Han tror att årets te­ma kan in­tres­se­ra be­sö­kar­na.

– In­di­en är ett land som vi är fa­sci­ne­ra­de av men som många kanske in­te vet så myc­ket om. Det är in­te det van­li­gas­te stäl­let att re­sa till och jag tror att många är ny­fik­na på den ri­ka kul­tu­ren som In­di­en har att er­bju­da.

Var­för ska man be­sö­ka festivalen just i år?

– För att upp­le­va bra och spän­nan­de kultur som man kanske nor­malt sätt in­te mö­ter, men fram­förallt är det en stor folk­fest för stockholmare och tu­ris­ter från al­la möj­li­ga håll. Det är en vik­tig aspekt, att få upp­le­va sa­ker till­sam­mans och kän­na ge­men­skap.

En höjd­punkt är förs­ta kväl­lens Bol­ly­wood-mu­si­kal, med show, dans och spra­kan­de fär­ger. Ett an­nat tips är Bowie-kon­ser­ten till­sam­mans med Sve­ri­ges Ra­di­os Sym­fo­nior­kes­ter. Det blir ock­så sal­sa­dans för små­barn, finsk di­sco och myc­ket mer.

– Publi­ken be­hö­ver in­te kän­na sig stres­sa­de över att hin­na lä­sa pro­gram­met jät­teno­ga. Det går ut­märkt att ba­ra kom­ma dit ef­tersom allt är gra­tis och ut­an bil­jet­ter, och ta in det som er­bjuds just där och då, sä­ger Claes Karls­son.

Bred­den är styr­kan

Festivalen görs in­te för nå­gon spe­ci­ell mål­grupp och har al­la möj­li­ga sor­ters kul­tur­in­rikt­ning­ar, såsom film, dans, te­a­ter och mu­sik.

– Me­ning­en är att al­la ska hit­ta nå­got att gil­la oav­sett bak­grund, ål­der och in­tres­se. Vi har så få så­da­na till­fäl­len i vår stad där den möj­lig­he­ten ges, så det känns ex­tra lyx­igt att Kul­tur­fes­ti­va­len är en are­na där al­la är väl­kom­na och kan kän­na sig hem­ma, sä­ger Claes Karls­son. På dans­ba­nan vid Karl XII:s torg blir det yo­ga var­je mor­gon och works­hops un­der da­gar­na. Här kan du tes­ta allt från Bol­ly­wood-dans och fox­trot till finsk tan­go.

FES­TI­VAL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.