Po­li­sen: Så lu­rar du in­brotts­tju­ven

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 - Rasmus Panagiotis

Fler söd­ra si­dan­bor än ti­di­ga­re år har fått be­sök av in­brotts­tju­var i som­mar. Men det hand­lar in­te om nå­gon li­ga, me­nar po­li­sen. Och det finns myc­ket du kan gö­ra för att lu­ra tju­ven.

Vem lig­ger bakom in­brot­ten? En­ligt po­li­sen Ma­lin Le­ham­mer är tre ty­per van­li­gast:

Or­ga­ni­se­ra­de ligor. De är pro­fes­sio­nel­la, ett in­brott tar ba­ra tre mi­nu­ter och de vet pre­cis vad de ska ta: smyc­ken, guld och kon­tan­ter, allt som kan stop­pas i ett ku­vert och skic­kas ut­om­lands. Det är ovan­ligt att det är rik­tigt stö­kigt i hem­met ef­ter in­brot­tet.

Ung­do­mar, som vill tjä­na snab­bar peng­ar och lä­ra upp sig i kri­mi­na­li­tet. De är mind­re pro­fes­sio­nel­la – de stö­kar

of­ta till mer i hem­met, de vet in­te vad de ska ta och vad som har ett vär­de på andr a - hands­mark­na­den.

Miss­bru­ka­re. De stjäl för att ha råd att kö­pa dro­ger och de kan stjä­la li­te vadsom­helst. De är ock­så mind­re pro­fes­sio­nel­la och det är of­ta väl­digt stö­kigt i hem­met ef­ter att de gjort in­brott. När sker in­brot­ten? An­ta­let in­brott ökar un­der vin­ter­må­na­der­na när det är lätt att göm­ma sig i mörk­ret och un­der se­mester­ti­der när många är bort­res­ta. Hur skyd­dar man sig? Ta hjälp av di­na gran­nar. Gå med i grann­sam­ver­kan i ditt om­rå­de. Gå in på sam­ver­kan­mot­brott.se för att få hjälp att star­ta en grupp el­ler kon­tak­ta din lo­ka­la po­lis­sta­tion. In­brotts­säk­ra hu­set. Sätt in bra lås på dör­rar och re­jä­la föns­ter. Har du tomt? Ka­pa ner bus­kar som skym­mer sik­ten, då blir det svå­ra­re för tju­var att job­ba ostört.

Ska du re­sa bort? Bor du i vil­la kan du be en gran­ne ta hand om post, slänga li­te so­por i din sop­tun­na och flyt­ta even­tu­ellt sa­ker som lig­ger ute på tom­ten.

Pra­ta med främ­ling­ar. Säg hej till folk i om­rå­det du in­te kän­ner. Är det en in­brotts­tjuv kän­ner den sig ob­ser­ve­rad, är det en ny gran­ne el­ler be­sö­ka­re kanske du kan hjäl­pa till med nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.