Lill­holms­sko­lan får ny id­rotts­hall

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter Våg. -

Söd­ra Si­dan har ti­di­ga­re skri­vit om hur Lill­holms­sko­lan i Vår­berg ska byg­gas ut för att ge plats åt 990 ele­ver. Men hur det skul­le bli med sko­lans id­rotts­hall, som re­dan idag är för li­ten, var i vå­ras oklart.

Nu fö­re­slår ut­bild­nings­för­valt­ning­en att sko­lan ska få en ny och stör­re id­rotts­hall, med plats för 150 per­so­ner och möj­lig­het för fle­ra bol­lid­rot­ter.

– Det blir till gläd­je för bå­de barn och vux­na, året runt och vec­kans al­la da­gar, sä­ger skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S), i ett press­med­de­lan­de.

Den nya id­rotts­hal­len be­räk­nas kos­ta 47 mil­jo­ner kro­nor att byg­ga. När om­bygg­na­den av sko­lan ska sät­ta igång är än­nu oklart.

FOTO: SARA RINGSTRÖM

BYGGS UT. Lill­holms­sko­lan ska i fram­ti­den ha plats för 990 ele­ver. Och en ny id­rotts­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.