Fitt­ja bib­li­o­tek öpp­nar igen

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter Våg. -

I maj stäng­de Fitt­ja bib­li­o­tek ef­ter en pe­ri­od av ord­nings- och otrygg­hets­pro­blem. Men un­der som­ma­ren har man ar­be­tat med att gö­ra bib­li­o­te­ket tryg­ga­re och i hel­gen slår por­tar­na upp i lo­ka­len en trap­pa upp i cent­rum igen.

För att loc­ka fler vux­na till bib­li­o­te­ket har finns nu fler stu­die­plat­ser i lo­ka­len.

– Vi har ock­så ar­be­tet med att stär­ka nät­ver­ken i Fitt­ja – un­der hös­ten kom­mer fler ak­tö­rer och verk­sam­he­ter att ta plats i bib­li­o­te­ket, ex­em­pel­vis om­rå­des­ut­veck­la­re och för­äld­ra­ut­bild­ning­ar, be­rät­tar bib­li­o­teks­chef An­ja Dahlstedt i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.