Hy­res­höj­ning tving­ar fri­tids­går­den att flyt­ta

En till­ba­ka­flytt till den gam­la fri­tids­går­den i cent­rum. Och en nystart. Det är pla­nen för Ung­doms­hu­set And­ra hem­met i Skär­hol­men, som ef­ter en bru­tal hy­res­höj­ning mås­te flyt­ta i ok­to­ber.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter Våg. - SKÄR­HOL­MEN Rasmus Panagiotis Columbus [email protected]­si­dan.se

– Vi har bli­vit upp­sag­da från lo­ka­len vi har nu på grund av en vill­kors­för­änd­ring av hy­ran, som in­ne­bär en ök­ning av hy­ran med över en mil­jon kro­nor om året. Vi har för­sökt för­hand­la med hy­res­vär­den om det, ut­an fram­gång, sä­ger Su­san­ne Le­insköld, stads­dels­di­rek­tör på Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning.

Be­slut i vint­ras

Det var i de­cem­ber för­ra året som hy­res­vär­den be­stäm­de sig för att kraf­tigt hö­ja hy­ran för lo­ka­ler­na på Skär­holms­gång­en 32, där Ung­doms­hu­set And­ra hem­met fun­nits se­dan 2006. Se­dan dess har stads­de­len och Frys­hu­set, som dri­ver fri­tids­verk­sam­he­ten, för­sökt hit­ta en lös­ning.

– Det är otro­ligt an­ge­lä­get för oss att ha ett ung­doms­hus, så pa­ral­lellt med för­hand­ling­ar­na har vi tit­tat ef­ter and­ra lo­ka­ler. Nu har vi hit­tat en och jag tror den kom­mer bli ka­non­bra, sä­ger Su­san­ne Le­insköld.

Till­ba­ka till röt­ter­na

Och det är in­te vil­ka lo­ka­ler som helst som för­valt­ning­en fö­re­slår, ut­an den gam­la fri­tids­går­dens lo­ka­ler i Skär­hol­mens cent­rum, nä­ra Rö­da kor­sets folk­hög­sko­la, som åter­i­gen kan fyl­las med liv.

Där finns bland an­nat en scen, mu­sik­rum, dans­rum och en plats för id­rott, nå­got som Frys­hu­set krävt. Och Kent Lind­gren, verk­sam­hets­chef för Frys­hu­set i Skär­hol­men, tror flyt­ten kom­mer va­ra ett lyft för And­ra hem­met.

– De nu­va­ran­de lo­ka­ler­na är i då­ligt skick och hy­res­vär­den har in­te ve­lat un­der­hål­la dem. De är kal­la och mör­ka och en del ung­do­mar har upp­levt dem som otryg­ga, så vi ser det här som en nystart i bätt­re lo­ka­ler.

Inf­o­me­rar i vec­kan

Frys­hu­set ska i vec­kan bör­ja gå ut med in­for­ma­tion om flyt­ten till And­ra hem­mets ung­do­mar. På tors­dag, från kloc­kan 17.00, och på sön- dag, från kloc­kan 16.30, kom­mer fri­tids­går­den ha ex­traöp­pet för si­na be­sö­ka­re.

– Då kan al­la ung­do­mar som vill kom­ma för­bi och stäl­la si­na frå­gor och vi ska ock­så star­ta flytt­grup­pen. Vi vill att ung­do­mar­na ska va­ra med och pla­ne­ra flyt­ten och sät­ta sin prä­gel på de nya lo­ka­ler­na. De ska in­te kom­ma till en lo­kal där de vux­na re­dan be­stämt hur allt ska se ut, sä­ger Kent Lind­gren.

Ha­de det in­te va­rit bra att för­var­na ung­do­mar­na om det här?

– Det ha­de det va­rit om vi ve­tat sä­kert att vi skul­le flyt­ta. Men ef­tersom vi har för­hand­lat om det här har det fun­nits en möj­lig­het att vi skul­le kun­na va­ra kvar i de nu­va­ran­de lo­ka­ler­na. Det var osä­kert och vi vil­le in­te ska­pa onö­dig oro bland ung­do­mar­na, sä­ger Su­san­ne Le­insköld.

Den 24 au­gusti ska po­li­ti­ker­na i Skär­hol­mens stads­dels­nämnd ta be­slut om för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.