Unga får jobb med Ma­ria som kom­pis

Möj­lig­gö­rar­na hjäl­per unga vux­na i Sa­lem och Hud­dinge som står ut­an jobb el­ler sko­la. Med vän­skap och de­ras språk vin­ner Ma­ria Svahn de­ras för­tro­en­de.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - SA­LEM Henrik Lindstedt

– Här har vi hon som drar al­la kom­pi­sar ifrån oss och rätt vad det är har de jobb! Yes, she’s back, back again! skäm­tar Ib­be Chi­gaev.

Hon som är till­ba­ka i Sa­lem cent­rum he­ter Ma­ria Svahn och job­bar med att hjäl­pa unga vux­na i Hud­dinge och Sa­lem att hit­ta fram till jobb el­ler ut­bild- ning, in­om pro­jek­tet Möj­lig­gö­rar­na. Hen­nes när­va­ro är en själv­klar­het ut­an­för bib­li­o­te­ket och me­dan hon pra­tar med Ib­be an­slu­ter fler kil­lar.

Ute­stäng­da

De är bitt­ra över att de in­te får va­ra på ung­doms­går­den. De är för gam­la och plat­sen för de äld­re, Sa­fe­Zo­ne, har in­te va­rit öp­pet på må­na­der.

– Vi häng­de al­la där för­ut, men in­te läng­re. Nu häng­er vi runt istäl­let, men då får vi mas­sa kla­go­mål från Ica och and­ra, sä­ger Ib­be.

Ib­be går fort­fa­ran­de i sko­lan och be­hö­ver där­för in­te Ma­ri­as hjälp än. Men när han är klar, då ska han le­ta upp hen­ne, sä­ger han.

När Ma­ria går där­i­från har hon med sig ett te­le­fon­num­mer till en kil­le som be­hö­ver hen­nes hjälp. En kom­pis tip­sa­de.

De unga vux­na som möj­lig­gö­rar­na rik­tar in sig mot är hem­ma­sit­ta­re, per­so­ner som var­ken har jobb el­ler sko­la. Vis­sa gej­mar, vis­sa häng­er med kom­pi­sar i cent­rum.

Ma­ria Svahn kän­de sig ti­di­ga­re som en av dem. Hon job­ba­de del­tid på ett jobb som hon egent­li­gen in­te vill job­ba med. An­nars satt hon hem­ma myc­ket. Men sam­ti- digt le­ta­de hon ef­ter sin pap­pa i In­di­en, som hon in­te träf­fat se­dan hon ad­op­te­ra­des till Sve­ri­ge som li­ten.

– Jag ha­de gått ner mig själv gans­ka myc­ket i det här sö­kan­det. Det tog myc­ket kraf­ter så jag var gans­ka de­pri­me­rad. Men i ok­to­ber för­ra året hit­ta­de jag ho­nom. I den stun­den lo­va­de jag mig själv att ta va­ra på mitt liv.

Släng­er ut kro­kar

Som ak­ti­vist har Ma­ria Svahn un­der fle­ra år en­ga­ge­rat sig i ar­bets­mark­nads­frå­gor. Sär­skilt rö­ran­de mi­no­ri­tets­grup­per och vil­ka det är som får jobb i vårt sam­häl­le. När tjäns­ten som möj­lig­gö­ra­re dök upp såg hon chan­sen att sät­ta si­na idéer i prak­tik.

På so­ci­a­la me­di­er, på ung­doms­går­dar och i cent­rum släng­er Ma­ria ut kro­kar. Med ett ungt ut­se­en­de och ett språk som per­so­ner­na hon träf­far är va­na vid byg­ger hon sna­ra­re sys­kon- än myn­dig­hets­re­la­tio­ner.

– Det går in­te att skri­va ”Hej Andre­as, du dök in­te upp idag”. Man mås­te skri­va ” Kom­pis jag sak­na­de dig idag! Vad hän­de?” för­kla­rar hon.

När Ma­ria väl har lyc­kats le­ta sig in bakom sköl­den av trött­het gente­mot myn­dig­he­ter mö­ter hon of­ta per­so­ner som än­då vill ha hjälp. Hon slus­sar dem vi­da­re till till ex­em­pel Ung­doms­pro­jek­tet i Sa­lem som kan hjäl­pa dem att få ett jobb.

I den stun­den lo­va­de jag mig själv att ta va­ra på mitt liv.

FO­TO: SA­RA RING­STRÖM

KNYTA KON­TAKT. Ib­be Chi­gaev går än­nu i sko­lan, men sä­ger att han vet vem han ska vän­da sig till om han be­hö­ver hjälp i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.