Li­da först ut med att sur­fa ut­an vå­gor

En surf­brä­da som su­sar fram i 40 km/h på Ge­ta­ren. Ut­an vå­gor. I som­mar har Rik­stens­bon Mic­ke Juh­lin star­tat en ny våg på Li­da – elekt­risk sur­fing.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem - LI­DA An­na Sjögren

He­la som­ma­ren har våg­hal­sa­de be­sö­ka­re på Li­da kun­nat tes­ta den nya spor­ten electro­surf, en surf­brä­da som drivs av ett el­bat­te­ri.

– De är per­fek­ta när det är vind­stil­la och vatt­net är platt. Vid op­ti­ma­la för­hål­lan­den kan man kom­ma upp 30-40 kilo­me­ter i tim­men, sam­ma fart som vat­ten­ski­dor. Och ju lät­ta­re man är desto snab­ba­re kan man åka, sä­ger Mic­ke Juh­lin som dri­ver fö­re­ta­get Electro­surf.

Upp­fin­ning­en kom­mer från Spa­ni­en och fö­re­ta­get är än så länge det en­da i Sve­ri­ge som som hyr ut brä­dor­na. De finns fak­tiskt ba­ra på Li­da, i Sol­len­tu­na och på Got­land idag.

– Jag är född upp­växt i Tul­linge och äls­kar Li­da, så det kän­des na­tur­ligt att va­ra här, sä­ger Mic­ke Juh­lin, nu­me­ra Rik­stens­bo.

– Al­la kan kö­ra, men det gäl­ler att vå­ga ta ste­get. Men man kan väl­ja att stå el­ler lig­ga ner på brä­dan. Det är näs­tan ro­li­ga­re att lig­ga, då får man än­nu hög­re fart­käns­la.

Men på rik­tigt, vad tyc­ker de rik­ti­ga sur­far­na om surf ut­an vå­gor?

– Vi har an­ställ­da som är vågsur­fa­re, och de gil­lar det. När du vågsur­far lig­ger du i tio mi­nu­ter och vän­tar på en våg, här kom­mer du upp di­rekt och får en mas­sa surf i be­nen. Men electro­surf är mer likt snow­board, ska­te­board och long­board och de som hål­ler på med det har en för­del här.

Det går rätt fort, är det sä­kert för dem om­kring?

– Vi är mitt ute på vatt­net, långt från bryg­gor och ba­da­re och kör ju in­te snab­ba­re än be­stäm­mel­ser­na.

…electro­surf är mer likt snow-

FO­TO: ELECTRO­SURF

BRA FART. Den el­driv­na surf­brä­dan kan kom­ma upp 30–40 kilo­me­ter i tim­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.