Tul­linge bib­li­o­tek ska få var­dags­rums­käns­la

Fler sitt­plat­ser, var­dags­rums­käns­la och syn­li­ga­re bib­li­o­teks­per­so­nal. När Tul­linge bib­li­o­tek ny­öpp­nar i bör­jan av sep­tem­ber är tan­ken är Tul­linge­bor­na ska kän­na sig mer som hem­ma på bib­li­o­te­ket.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Södra Sidan - TUL­LINGE An­na Sjögren an­[email protected]­si­dan.se

Näs­ta vec­ka stäng­er Tul­linge bib­li­o­tek för en mind­re re­no­ve­ring. De la­by­rint­lik­nan­de hyl­lor­na som täc­ker en stor del av lo­ka­len idag ska stäl­las upp mot väg­gar­na och i mit­ten av bib­li­o­te­ket byggs ett li­tet var­dags­rum med sof­for och någ­ra ar­bets­bord.

– Vi ska öpp­na upp he­la ytan i mit­ten och vi i per­so­na­len kom­mer bli mer syn­li­ga för vi kom­mer att vän­da på in­fo­dis­ken mot en­trén, be­rät­tar He­le­na Ber­han, en­hets­chef på Bot­kyr­ka bib­li­o­tek.

Tan­ken är att Tul­linge­bor­na ska kän­na sig som hem­ma, för­kla­rar hon.

– Det ska bli enkla­re att hit­ta sa­ker själv, man kom­mer kun­na slå sig ner i var­dags­rum­met el­ler gå un­dan och lä­sa för sig själv om man vill det, sä­ger He­le­na Ber­han.

Se­dan cent­rumä­ga­ren Tu­lia bygg­de om en del av fas­tig­he­ten har bib­li­o­te­ket in­te läng­re nå­gon skylt på fa­sa­den och de­lar av den ti­di­ga­re en­trén bygg­des bort. Det kom­mer in­te att ord­nas i sam­band med re­no­ve­ring­en, för­kla­rar He­le­na Ber­han.

– Vi är ju in­te nöj­da med det, men vi för dis­kus­sio­ner med hy­res­vär­den.

FO­TO: SA­RA

LIG­GER GÖMT. En trap­pa upp i cent­rum­hu­set lig­ger Tul­linge bib­li­o­tek. Nu ska det få ett an­sikts­lyft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.