Fler olyc­kor med fart­ka­me­ror

Rektorer och lä­ra­re kän­ner sig nå­got tryg­ga­re med tra­fi­ken på Hä­rads­vä­gen se­dan fart­ka­me­ror­na sat­tes upp. Men me­dan has­tig­he­ten sänkts har tra­fi­ken bli­vit ryc­ki­ga­re och olyc­kor­na fler.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Södra Sidan - SE­GEL­TORP Henrik Lindstedt

De fy­ra fart­ka­me­ror­na längs Hä­rads­vä­gen har se­dan de sat­tes upp 2015 sänkt has­tig­he­ten och gjort skol­vä­gen nå­got tryg­ga­re för de barn som kor­sar vägen mot Se­gel­torps- och Snätt­ring­e­sko­lan, en­ligt kom­mu­nens ut­vär­de­ring.

– Bå­de för­äld­rar, ele­ver och vi per­so­nal tyc­ker att det är en myc­ket bra åt­gärd, sä­ger Nad­ja Me­lan­der, rek­tor på Snätt­ring­e­sko­lan.

En at­ti­tyd­un­der­sök- ning bland de bo­en­de längs vägen vi­sar att en ma­jo­ri­tet tyc­ker att fart­ka­me­ror­na är bra och att de har märkt en sänkt has­tig­het. Men sam­ti­digt har de upp­täckt en ny kör­stil. Bi­lar kör ryc­ki­ga­re, ef­tersom de brom­sar in för fart­ka­me­ror­na.

Påkör­ning­ar bak­i­från

Un­der de se­nas­te åren har dess­utom fler olyc­kor in­träf­fat, varav en stor ma­jo­ri­tet är påkör­ning­ar bak­i­från.

Bern­hard Ödin har pre­cis häm­tat sin dot­ter Ingrid på fri­tids på Se­gel­torps­sko­lan med bil. Han har in­te märkt nå­gon stör­re skill­nad på tra­fi­ken, men sä­ger att han bru­kar för­sö­ka läm­na och häm­ta gå­en­des el­ler på cy­kel.

– Vis­sa vec­kor har sko­lan bil­fria vec­kor till ex­em­pel och det är ju bra. Min mel­lan­dot- ter har fått no­te­ra i sin dag­bok hur hon tar sig till och från sko­lan. Nu ifrå­ga­sät­ter hon var­för vi ska ta bi­len, be­rät­tar han.

Fart­ka­me­ror­na ska in­te ses som den en­da åt­gär­den för att gö­ra tra­fi­ken vid sko­lor­na sä­ker. Det är vad Em­ma Li­dell, pro­jekt­le­da­re för Säk­ra skol­vä­gar på Hud­dinge kom­mun, tar med sig av ut­vär­de­ring­en av ka­me­ror­na på Hä­rads­vä­gen.

Vik­ti­gast är att få fär­re att an­vän­da bi­len, ef­tersom det of­ta är för­äld­rar­na själ­va som kör stres­sigt ut­an­för sko­lor­na. Det kan dock va­ra en svår upp­gift. Om vägen till sko­lan an­ses osä­ker finns en risk att fler för­äld­rar väl­jer att skjut­sa si­na barn, vil­ket ska­par mer tra­fik och en osäk­ra­re skol­väg.

– Det hand­lar om att bry- ta in­van­da möns­ter ge­nom att ge för­ut­sätt­ning­ar att ta sig på and­ra sätt, att främ­ja cy­kel och gång. Om man lyss­nar på bar­nen så är det fak­tiskt så att de helst vill gå och cyk­la, sä­ger Em­ma Li­dell och pe­kar ut vand­ran­de skol­bus­sar som bra ex­em­pel.

Säk­ra skol­vä­gar är ett pro­jekt som har på­gått i fle­ra år i Hud­dinge och idag är 19 av 35 sko­lor an­slut­na i oli­ka ut­sträck­ning.

’’Mins­ka skjut­san­det’’

Je­le­na Dren­ja­nin (M), ord­fö­ran­de i grund­sko­le­nämn­den, an­ser att fler ka­me­ror in­te ska pri­o­ri­te­ras.

– Jag tror att man mås­te job­ba mer med fle­ra oli­ka lös­ning­ar, till ex­em­pel mås­te vi få ner skjut­san­det. Dels rör sig vå­ra barn för li­te och dels går tra­fi­ken ner ifall skjut­san- det går ner och då blir det ock­så mind­re far­ligt. Om vi för­stär­ker de go­da be­te­en­de­na så kan man mi­ni­me­ra de ic­ke önsk­vär­da. Men då mås­te vi er­bju­da säk­ra gångoch cy­kel­vä­gar, för an­nars kom­mer för­äld­rar­na ald­rig släp­pa si­na barn, sä­ger hon.

Trots att många cen­tra­la kom­mu­na­la vägar kan va­ra hårt tra­fi­ke­ra­de är has­tig­hetska­me­ror en ovan­lig­het. Det är näm­li­gen sta­ten som äger ka­me­ror­na och Tra­fik­ver­ket har en be­grän­sad pott. Men Hud­dinge har un­der den här pe­ri­o­den fått pro­va på den stat­li­ga lyx­en, som en av två kom­mu­ner i lan­det.

FO­TO: SA­RA RING­STRÖM

IN­TE EN­DA LÖSNINGEN. Fart­ka­me­ror­na på Hä­rads­vä­gen har fått ner has­tig­he­ten på gat­sträc­kan. Men fler åt­gär­der krävs, sä­ger Em­ma Li­dell, pro­jekt­le­da­re för Säk­ra skol­vä­gar i Hud­dinge.

FO­TO: SA­RA RING­STRÖM

SÄKRAR SKOL­VÄ­GAR. Em­ma Li­dell är pro­jekt­le­da­re för Säk­ra skol­vä­gar i Hud­dinge kom­mun.

FO­TO: SA­RA RING­STRÖM

FOTGÄNGARE. Ingrid och Bern­hard Ödin bru­kar gå till sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.