’’Ri­han­na fick mig att slu­ta skäm­mas’’

Bas­ket­dröm­men slock­na­de när hon läm­na­de Bredäng. I Man­ches­ter hit­ta­de hon sin soul. Och Ri­han­na hjälp­te hen­ne slu­ta skäm­mas för sin röst. Nu släp­per Cé­les­te Do­mingos sin förs­ta sing­el ”0ut­ra vez mas”.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Södrasidan- Bon - ALB Y Text: An­na Sjögren

H on står på gång­bron mel­lan Alby och Hall­un­da och sjung­er. Ne­dan­för hen­ne pas­se­rar bi­lar och lång­tra­da­re. Hon kom­mer of­ta ner hit till E4:an och gör si­na sån­g­öv­ning­ar – E4:ans brus är en op­ti­mal ljud­mil­jö.

– Jag stod på en an­nan bro och sjöng för­ut, men det hör­des så myc­ket så folk stan­na­de och bör­ja­de tit­ta på mig, de tänk­te kanske att jag var li­te crazy. Här kan sjunga och jag ta i med he­la rös­ten och hörs än­då in­te.

Men snart kom­mer al­la att hö­ra hen­nes röst, lo­var hon. För någ­ra vec­kor se­dan släpp­te hon sin förs­ta sing­el, r’n b-lå­ten ”Out­ra vez mas” (” En gång till” på por­tu­gi­sis­ka), som hon själv skri­vit tex­ten till.

– Det hand­lar om att träf­fa en kil­le som man fal­ler pla­dask för och sen få se­cond thoughts, man ba­ra mås­te ha di­stans, be­rät­tar Ce­lés­te Do­mingos.

Ame­ri­kans­ka bas­ket­li­gan

Egent­li­gen var det bas­ket, och spel i den ame­ri­kans­ka bas­ket­li­gan NBA, si­da vid si­da med ido­len Al­len Iver­son, som var dröm­men.

– Jag var en tom­boy i mju­ki­sar. Det en­da jag gjor­de och vil­le gö­ra var att spe­la bas­ket.

Den tog slut när fa­mil­jen flyt­ta­de från Bredäng till Eng­land när hon gick i mel­lan­sta­di­et.

– Det fanns ing­en bas­ket där. Jag tes­ta­de fot­boll och fri­id­rott men gil­la­de det in­te. Det kän­des som jag för­lo­rat allt.

Upp­täck­te hen­nes röst

När en mu­siklä­ra­re på sko­lan i Man­ches­ter upp­täck­te hen­nes röst, fick med hen­ne i skol­kö­ren och gav hen­ne ett soul­so­lo på en kör­täv­ling änd­ra­des allt.

– Du vet ald­rig hur stark du är för­rän du står där på sce­nen och mö­ter di­na räds­lor. På sce­nen blir jag ”fi­re–Ce­lés­te”, sä­ger hon.

Rös­ten är djup, det är soul och go­spel i den. Nå­got som hon skäm­des över länge. Att hon till slut kom över skam­men tac­kar hon Ri­han­na för.

– Många ser upp till Beyon­cé, men jag gil­lar Ri­han­na! Hon har en mörk si­da i sin röst, som jag. Jag var all­tid asha­med för det, som tjej ska man sjunga ljust och in­te ”hit the lo­west”, som kil­lar får. Men nu är jag glad för min mör­ka röst.

’’Be­grän­sa dig ald­rig’’

I tors­dags upp­träd­de hon på fes­ti­va­len We are Sthlm:s scen med and­ra unga ta­lang­er från mu­sik­för­e­ning­en Vägen ut.

– Man ska ald­rig be­grän­sa sig själv. Är det nåt du brin­ner för i li­vet ska du kö­ra på det, oav­sett hur hårt du får käm­pa.

Du vet ald­rig hur stark du är för­rän du står där på sce­nen och mö­ter di­na räds­lor.

AL­BY­FEST. Näs­ta helg är det dags för mu­sik­fes­ti­va­len This is Al­by. Ce­lés­te ska gå. ”Själv­klart! Er­ik Lun­din ska spe­la!’’ Här med bror­san och ma­na­gern Je­re­mi­as.

FO­TO: AN­NA SJÖGREN

TAR I. Bi­lis­ter vid E4:an vid Hall­un­da och Al­by kan se Ce­lés­te Do­mingos när hon gör si­na sån­g­öv­ning­ar på en bro ovan­för E4:an. Snart kom­mer al­la hö­ra hen­nes röst, lo­var hon.

MÅNG­SYSS­LA­RE. Ce­lés­te Do­mingos har just släppt sin förs­ta sing­el. Sam­ti­digt plug­gar hon till sjuk­skö­ters­ka och job­bar på en för­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.