Sänk ditt blod­soc­ker och blod­tryck UT­AN ME­DI­CIN

Pro­fes­sor Mai-Lis Hel­lé­ni­us: ’’Det blir allt ­tyd­li­ga­re vil­ken stor roll vårt sätt att le­va på spe­lar’’

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra - Text: Mo­ni­ka Is­ra­els­son Fo­to: Bru­no Ehrs, Think­stock

Högt blod­tryck och högt blod­soc­ker är dol­da bo­var som of­ta var­ken syns ­el­ler känns – och de kan i ­värs­ta fall le­da till hjärt- och ­kärl­sjuk­dom och ett för­kor­tat liv.

Men det finns sa­ker som du kan gö­ra och ny forsk­ning ­vi­sar att de har stör­re ef­fekt än man ti­di­ga­re trott.

– Det är fan­tas­tiskt hur myc­ket vi kan på­ver­ka ­ge­nom mat och rö­rel­se, ­sä­ger livsstils­pro­fes­sorn Mai-Lis ­Hel­lé­ni­us.

Du har sä­kert hört nå­gon gång att det är bra att rö­ra på sig tret­tio mi­nu­ter om da­gen. Att vi bor­de dra ner på rött kött och lös­go­dis och so­va sju till åt­ta tim­mar per natt.

Men vet du egent­li­gen hur­vik­tigt det är? Att du rent krasst kan för­bätt­ra odd­sen för ett långt, friskt liv?

Mai-Lis Hel­lé­ni­us, pro­fes­sor vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och över­läka­re på Livsstilsm­ot­tag­ning­en och för­fat­ta­re till boken Livsvik

tigt!, har äg­nat många år åt att för­sö­ka för­änd­ra män­ni­skors ­va­nor.

– Vi har ett arv med oss och män­ni­skor re­a­ge­rar oli­ka på den mo­der­na livssti­len be­ro­en­de på vil­ken gen­upp­sätt­ning de har. Men det blir allt tyd­li­ga­re vil­ken stor roll som vårt sätt att le­va på spe­lar, sä­ger hon.

Högt blod­tryck och högt blod­soc­ker är två sto­ra bo­var i sam­man­hang­et och dess­utom häng­er de of­ta ihop. Allt fler män­ni­skor i väst­värl­den drab­bas av så kal­lat me­ta­bolt syndrom, en kom­bi­na­tion av buk­fet­ma, högt blod­tryck, högt blod­soc­ker och blod­fetts­rubb­ning.

Det, el­ler de en­skil­da de­lar­na, i sin tur kan le­da till hjärt- och kärl­sjuk­dom, di­a­be­tes, can­cer och men­tal ohäl­sa. Hjär­tin­farkt är den van­li­gas­te döds­or­sa­ken bland bå­de kvin­nor och män.

– En jät­te­vik­tig för­kla­ring är att vi in­te rör på oss. Vi svens­kar mo­tio­ne­rar skap­ligt myc­ket men där­e­mel­lan sit­ter vi näs­tan mest i värl­den, sä­ger Mai-Lis Hel­lé­ni­us.

Att fy­sisk ak­ti­vi­tet och bra kost bå­de fö­re­byg­ger och bo­tar många folk­sjuk­do­mar är all­män kun­skap i dag. Det skrivs spalt­me­ter med häl­so­råd, lä­ka­re skri­ver re­cept på fy­sisk ak­ti­vi­tet och po­li­ti­ker de­bat­te­rar skol­gym­nasti­ken. Än­då går ut­veck­ling­en åt fel håll. Vi äter för myc­ket mät­tat fett, för myc­ket soc­ker, för li­te full­korn och fib­rer. Vi sit­ter nio till tio tim­mar om ­da­gen.

– Det är in­te en brist på kun­skap, ut­an det hand­lar om hur sam­häl­let är ord­nat. Det är svårt att änd­ra på si­na va­nor när man har ett stil­la­sit­tan­de jobb till ex­em­pel. Dess­utom finns många oli­ka di­e­ter och råd, och det kan va­ra svårt för män­ni­skor att ve­ta vad som stäm­mer, sä­ger Mai-Lis Hel­lé­ni­us.

Hon tyc­ker att det är fel att så myc­ket fo­kus läggs på över­vikt.

– Det blir nå­got som är skuld­be­lagt. Men man bru­kar sä­ga ” bet­ter fat but fit”. Fak­tum är att om man jäm­för en in­ak­tiv man med li­te ron­dör på mit­ten och en gans­ka tung kvin­na med myc­ket rum­pa och lår, som är ak­tiv och rör­lig, så kan hon of­ta ha läg­re sjuk­doms­risk, sä­ger hon.

I grun­den ska vi ju än­då va­ra glada för att livssti­len spe­lar en så stor roll, me­nar Maj-Lis Hel­lé­ni­us. Det be­ty­der ju att vi kan på­ver­ka. Även den som re­dan har högt blod­tryck el­ler blod­soc­ker kan åstad­kom­ma sto­ra för­änd­ring­ar.

Hon be­rät­tar om en stor spansk un­der­sök­ning, som de­la­de in 7000 män och kvin­nor i åld­rar­na 55-80 i tre grup­per.

Ing­en av dem ha­de haft hjär­tin­farkt el­ler stro­ke, men många var över­vik­ti­ga och ha­de högt blod­tryck el­ler typ 2-di­a­be­tes. Två grup­per fick för­änd­ra si­na mat­va­nor och äta mer me­del­havs­in­spi­re­rad kost och dess­utom an­ting­en ex­tra oliv­ol­ja el­ler till­skott av man­del, val­nöt­ter och has­sel­nöt­ter. Den tred­je grup­pen skul­le hål­la igen på allt fett.

Ef­ter fem år vi­sa­de det sig att man kun­nat för­hind­ra vart tred­je fall av hjärt-kärl­sjuk­dom och stro­ke i de två grup­per­na som fått läg­ga om kos­ten.

– Det sägs att man ska bli mer pes­si­mis­tisk med åren, men jag går åt and­ra hål­let. Och det be­ror på att bå­de forsk­ning­en och min kli­nis­ka var­dag vi­sar att vi kan gö­ra så otro­ligt myc­ket för att för­hind­ra att vi blir sju­ka. Jag träf­fa­de ny­li­gen en pa­ti­ent, en kvin­na, som är över­vik­tig och har för högt blod­soc­ker. Hon la­de om sin livs­stil och när vi träf­fa­des igen ef­ter fem vec­kor var hen­nes blod­soc­ker helt nor­malt. Så visst går det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.