RYGG- SÅ BLIR DU AV MED VÄRKEN

Små för­änd­ring­ar kan gö­ra STOR skill­nad

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra - Text: Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau Fo­to: Thinkstock

Det är ett pro­jekt att få krop­pen ur säng­en på mor­go­nen och du kan in­te läng­re kny­ta skor­na ut­an att stö­na högt. Kanske sä­ger det plöts­ligt knak el­ler så kom­mer smär­tan smy­gan­de.

Det hän­der näs­tan al­la. 8 av 10 svens­kar drab­bas nå­gon gång av rygg­värk. Of­tast är den in­te all­var­lig och bru­kar gå över av sig själv, men ibland kan smär­tan hål­la i sig el­ler åter­kom­ma. – Om man får plöts­lig och stark värk ska man i förs­ta hand vi­la. Går det in­te över ef­ter en vec­ka är det dags att sö­ka sig till en rygg­värks­ex­pert, sä­ger Pär Matts­son, sjuk­gym­nast se­dan 2001 med spe­ci­a­list­ut­bild­ning in­om or­to­pe­disk ma­nu­ell te­ra­pi och grun­da­re av si­dan din­form.se.

Vem som helst

kan få be­svär med ryg­gen och det kan va­ra svårt att fast­stäl­la den ex­ak­ta or­sa­ken.

Ål­der, kön el­ler längd är in­te av­gö­ran­de för om du får ont el­ler in­te.

– Det finns 60-åring­ar som in­te har det mins­ta pro­blem med sin rygg och 20-åring­ar som har jät­te­ont.

En sak verkar många med rygg­be­svär dock ha ge­men­samt. Ar­be­tet. De fles­ta som sö­ker hjälp för sin rygg har an­ting­en ett stil­la­sit­tan­de jobb el­ler ett väl­digt tungt mo­no­tont ar­be­te.

– Of­ta är det yt­ter­lig­he­ter­na som or­sa­kar pro­blem. För­sök ta pa­u­ser, by­ta ar­bets­ställ­ning och gå ett varv så of­ta som möj­ligt för att mins­ka på­frest­ning­en på ryg­gen, sä­ger Pär Matts­son.

Oav­sett om du står el­ler sit­ter om da­gar­na är det vik­tigt att trä­na på fri­ti­den. När de in­re mag- och rygg­musk­ler­na är sva­ga be­hö­ver de ytt­re musk­ler­na job­ba ex­tra hårt vil­ket är en van­lig or­sak till smär­ta.

– Krop­pen gil­lar rö­rel­se. Att pro-

me­ne­ra el­ler jog­ga är ut­märkt trä­ning och den na­tur­li­ga ro­ta­tio­nen i rygg­ko­tor­na är dess­utom bra för att för­hind­ra rygg­värk. Många som har pro­blem med sin rygg är räd­da för att rö­ra sig ef­tersom de tror att det kom­mer gö­ra ont men ibland har man helt en­kelt ryggont just för att man är oträ­nad. Men, fort­sät­ter Pär: – Man mås­te vå­ga slapp­na av och li­ta på sin kropp ock­så, in­te minst om man re­dan är spänd. En del verkar tro att det bäs­ta är att all­tid gå runt med en håll­ning som en mi­li­tär men så

är det in­te.

Det finns inga gen­vä­gar till en pro­blem­fri rygg. Att gå till en le­gi­ti­me­rad ryggspe­ci­a­list som knäc­ker ryg­gen och mas­se­rar upp knu­tar kan kän­nas skönt och gö­ra det möj­ligt att trä­na och le­va som van­ligt. Men of­ta är det är de små för­änd­ring­ar­na i var­da­gen som kan gö­ra den största skill­na­den.

Många som har pro­blem med sin rygg är räd­da för att rö­ra sig

Pär Matts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.