Sön­dags di­e­tist hjäl­per dig att ha vikt­koll i som­mar

Svårt att hål­la igen i som­mar? Di­e­tis­ten Jo­se­fi­ne Jo­nas­son hjäl­per dig att ta kon­troll över di­na val

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll -

Le­dig­het, sol, god mat – och oväl­kom­na se­mester­ki­lon. El­ler?

Låt det­ta bli som­ma­ren då du tar kon­trol­len över di­na val, oav­sett om det hand­lar om att gå ner i vikt, hål­la vik­ten el­ler tillå­ta dig själv att gå upp någ­ra ki­lon.

– Må­let är att in­te stå i brant upp­förs­bac­ke när hös­ten kom­mer, sä­ger di­e­tis­ten Jo­se­fi­ne Jo­nas­son.

När Sön­dags di­e­tist Jo­se­fi­ne Jo­nas­son träf­far per­so­ner som be­hö­ver hjälp med att gå ner i vikt i slu­tet av som­ma­ren, får hon of­ta hö­ra sam­ma histo­ria.

– Det som i bör­jan av som­ma­ren känns som bra för­ut­sätt­ning­ar för att le­va hälsosamt är det som i slu­tet av som­ma­ren har satt käp­par i hju­let för en, sä­ger hon.

Vär­men som skul­le gö­ra det en­kelt att trä­na har gjort att man in­te or­kat rö­ra sig. Grill­kväl­lar­na, som skul­le bju­da på bra mat, har kan­tats av bröd, des­ser­ter, fe­ta så­ser och vin. Le­dig­he­tens fri­het har gjort att al­la va­nor och ru­ti­ner har om­kull­kas­tats.

– Det som skul­le bli så bra har bli­vit pro­ble­met och man kän­ner sig miss­lyc­kad. Så ska det in­te be­hö­va va­ra! sä­ger hon.

Jo­se­fi­ne Jo­nas­sons all­ra bäs­ta tips in­för som­ma­ren är där­för att pla­ne­ra. Tänk ef­ter: Var vill du va­ra i sep­tem­ber? Det är du som be­stäm­mer och det är nu du gör det, in­te i slu­tet av se­mestern.

– Och då hand­lar det in­te om att du mås­te gå ner i vikt. Må­let kan va­ra att stå helt still el­ler till och med gå upp någ­ra ki­lon. Men du ska ha kon­trol­len, det ska va­ra ditt val, sä­ger hon.

Hon jäm­för med bil­kör­ning. Ibland kan man ga­sa på, ibland mås­te man sak­ta ner el­ler till och med stå stil­la längs vägen.

Ett van­ligt pro­blem när man vill gå ner i vikt är att man skju­ter upp de go­da va­nor­na. Jo­se­fi­ne Jo­nas­son sä­ger att många be­hö­ver gö­ra en om­ställ­ning men­talt.

– Man pla­ne­rar of­ta ba­ra fram till för­änd­ring­en. Då pas­sar man

på och äter onyt­tigt, för ”på mån­dag ska jag bör­ja.” När mån­da­gen se­dan kom­mer har man in­te tänkt ut hur man ska han­te­ra att in­te äta go­dis, el­ler vad det nu kan va­ra. Då bör­jar man för­hand­la med sig själv och så sät­ter man ett nytt da­tum och ploc­kar upp go­dispå­sen.

Tric­ket är vän­da på tan­ke­gång­en. Bör­ja med de go­da va­nor­na ome­del­bart när man får im­pul­sen och i stäl­let tän­ka: ”Om jag vill imor­gon, så får jag äta då.”

– Om du då vill äta nå­got onyt­tigt näs­ta dag, så är det helt okej. Men of­tast fun­kar det att även då tän­ka: ”In­te i dag, men i mor­gon ska jag ta nå­got om jag är su­gen.”

På sam­ma sätt fun­kar det med trä­ning­en. Om du är på se­mes­ter och in­te kan gå till gym­met – ska­pa dig nya ru­ti­ner. Gör nå­got an­nat, vad som helst som fun­kar i din si­tu­a­tion. Sim­ma, jog­ga, gör någ­ra styr­keöv­ning­ar med egen kropps­vikt.

– Låt bar­nen va­ra med el­ler se till att få egen­tid en stund. Jag ser till att springa el­ler gå en halv­tim­me var­je dag, ibland blir det en ex­tra run­da från pen­deln, ibland går jag ut sent på kväl­len. Men jag SKA ha min halv­tim­me, sä­ger hon.

Följ Jo­se­fi­ne Jo­nas­sons råd och häng med på hen­nes halv­tim­mesut­ma­ning–och njut av som­ma­ren!

Tric­ket är att vän­da på tan­ke­gång­en

VÄND Lös ut­ma­ning­ar­na i som­mar...

ALLT RÄK­NAS.

Om du in­te hin­ner iväg till gym­met så för­sök att ak­ti­ve­ra dig med bar­nen el­ler till­sam­mans med en kom­pis.

Fak­ta Namn: Jo­se­fi­ne Jo­nas­son. Ål­der: 42. Fa­milj: Sam­bo och tre barn. Gör: Leg. di­e­tist på Vikt­klubb, fö­re­lä­sa­re. Ak­tu­ell: Sön­dags di­e­tist. Ställ frå­gor till Jo­se­fi­ne om mat och häl­sa på jo­se­fi­ne.jo­nas­son@ schib­s­ted.se. Följ gär­na Jo­se­fi­ne på Instagram, @jo­se­fi­nesun­do­fi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.