Allt du in­te viss­te om ädel­ste­nar

Hal­lå där … … Lot­ta Sand­berg i smyc­kes­fö­re­ta­get Sand­berg Swe­den

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll - Text: Aman­da Ska­ger­ström Lin­dau

’’Di­a­monds are a girl’s best fri­end.’’ Nja, det finns an­nat som glim­mar som är li­ka fint. Näs­tan.

1 Vil­ka är tren­der­na inom vig­se­loch för­lov­nings­ring­ar just nu?

– Just nu vill många ha tun­na nät­ta ring­ar, gär­na en en­stens­ring i kom­bi­na­tion med en al­li­ans­ring. Fort­fa­ran­de vill många dock ha ”or­dent­li­ga”, in­te allt­för tun­na ring­ar, de ska ju än­då va­ra med i ett helt liv med tren­der som kom­mer och går.

2 Vad är det vik­ti­gas­te att tän­ka på när man ska kö­pa en vig­sel- el­ler för­lov­nings­ring?

– Att man kö­per nå­got man tyc­ker om. Ge­nom att pro­va ring­ar kom­mer man kans­ke fram till att man vill ha nå­got helt an­nat än det man tänkt sig från bör­jan. Oav­sett vad man tänkt sig så är det ring­ar­na man tyc­ker bäst om som man ska ha. I dag be­hö­ver in­te bå­da ha pre­cis li­ka­da­na ring­ar men ge­nom att hand­la si­na ring­ar ur sam­ma kol­lek­tion får man än­då nå­gon sorts sam­hö­rig­het.

3 Hur ska man gö­ra för att hål­la sin ring i fint skick?

– Man ska in­te ha dem på sig när man är på gym­met el­ler ren­sar i lan­den till ex­em­pel. Bå­de guld och di­a­man­ter tyc­ker dä­re­mot om att du dis­kar. Di­na sten­sat­ta ring­ar hål­ler du enklast re­na med li­te disk­me­del och en tand- bors­te, emel­lanåt är en pro­fes­sio­nell ren­gö­ring och puts­ning att re­kom­men­de­ra. Många guld­smed­jor ro­di­um­be­hand­lar sitt vit­guld för att få den lju­sa, vi­ta fär­gen men det be­ty­der ock­så att to­nen kom­mer för­änd­ras och mörk­na med ti­den. Vi ro­di­um­be­hand­lar in­te ut­an har en hög­re halt pla­ti­name­tall i gul­det för att fär­gen all­tid skall va­ra den­sam­ma.

4 Hur kan man tän­ka eko­lo­giskt när man hand­lar smyc­ken?

– Man ska ta re­da på om till­ver­ka­ren an­vän­der sig av åter­vun­net guld och frå­ga om smyc­ke­na är im­por­te­ra­de och un­der vil­ka för­hål­lan­den de till­ver­kas.Vi får nu­mer gans­ka of­ta frå­gor om hur vårt guld är ut­vun­net och var smyc­ke­na är till­ver­ka­de.

5 Var­för kos­tar di­a­man­ter olika myc­ket?

– Det som av­gör kva­li­te­ten, och där­med pri­set, på di­a­man­ter är de fy­ra C:na. Al­la de fy­ra C:na sam­man­väg­da av­gör pri­set på ste­nen. En­kelt kan man sä­ga att ju fi­na­re slip­ning, hög­re ren­het, mind­re miss­färg­ning­ar och hög­re ka­rat­halt, desto hög­re pris på di­a­man­ten.

Hals­band i sil­ver med blå to­pas och ku­bisk zir­ko­nia, 249 kr, www.al­brekts­guld.se.

Arm­band, 595 kr, www.ca­ro­li­nesved­bom. com

Fo­to: GETTY IMAGES

Ör­häng­en med kro­kar i guld och häng­an­de pra­so­li­ter, 7 625 kr, www.strom­dahl.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.