–Nu vå­gar jag vi­sa be­nen igen!

Med åren fick Lou­i­se allt stör­re pro­blem med åder­brist­ning­ar som bred­de ut sig vid va­den och vris­ten. Brist­ning­ar som kän­des bå­de ir­ri­te­ran­de och van­pry­dan­de.

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

– Rädd­ning­en blev när jag upp-täck­te Hi­ru­derm för fle­ra år se­dan. De fu­la brist­ning­ar­na blek­na­de bort på ba­ra en må­nad. Se­dan dess har jag fort­satt med Hi­ru­derm och in­te haft någ­ra be­svär, be­rät­tar Lou­i­se och vi­sar stolt upp si­na ben.

Lou­i­se, som bor och ar­be­tar i Lin­kö­ping, är mån om sitt ut­se­en­de.

– Förr om åren hän­de det att jag im­pulsköp­te ett par rik­tigt läck­ra skor, be­rät­tar Lou­i­se. Men ty­värr fick jag of­ta kon­sta­te­ra att de in­te pas­sa­de till mi­na miss­fär­ga­de vris­ter och va­der. Brist-ning­ar­na dök först upp på en li­ten del av hög­ra vris­ten, men spred se­dan ut sig över ett om­rå­de på cir­ka tio gång­er sex cen­ti­me­ter. Trots att vris­ten såg ful ut, gjor­de den ald­rig ont. För snart tio år se­dan upp­täck­te Lou­i­se Hi­ru­derm, en cre­me fram­ta­gen just för den typ av be­svär som hon har.

– Jag ha­de nog så smått bör­jat stäl­la in mig på att jag var tvung­en att för­sö­ka lä­ra mig le­va med de fu­la brist­ning­ar­na. Men ef­ter ba­ra en må­nads be­hand­ling med Hi­ru­derm var skill­na­den tyd­lig. Jag trod­de knappt att det var sant! De blå- svar­ta, tätt sit­tan­de åder­brist­ning­ar­na blek­na­de steg för steg och till slut så syn­tes de knappt. Se­dan dess har Lou­i­se fort­satt med Hi­ru­derm och näs­tan glömt bort hur be­svä­ran­de brist-ning­ar­na kän­des.

– För mig är det ett su­ve­ränt en­kelt och ef­fek­tivt. Det tar ba­ra nå­gon mi­nut – och se­dan slip­per jag be­kym­ra mig om mi­na ben un­der he­la da­gen!

Tänk att en kräm kun­de ta bort mi­na fu­la miss­färg­ning­ar så snabbt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.