Chi­li Burn ™ över­träf­fa­de al­la mi­na för­vänt­ning­ar.

Chloe ha­de bör­jat tviv­la på om hon nå­gon­sin skul­le få till­ba­ka sin fi­gur. Chi­li Burn™ blev vänd­punk­ten i hen­nes liv.

Söndag (Aftonbladet) - - Skönhetnytt -

He­la mitt liv har jag va­rit slank och har all­tid kun­nat äta näs­tan vad jag vill ut­an att läg­ga på hul­let, be­rät­tar Chloe. Ef­ter hand som åren gått änd­ra­des det­ta och li­te i ta­get gick hon upp i vikt. Till slut ha­de hon en på­tag­lig över­vikt.

Pro­va­de allt nytt

–Jag har för­sökt med många oli­ka di­e­ter och gick även till en di­e­tist för att se över min kost. Det­ta hjälp­te mig en bit på vägen, men se­dan tog det stopp och jag kän­de mig upp­gi­ven, fort­sät­ter Chloe. Hon bör­ja­de för­lo­ra hop­pet om att nå­gon­sin hit­ta till­ba­ka till sin fi­gur.

Chi­li Burn™ hjälp­te mig

–Min mamma gav mig en ask Chi­li Burn™ och det änd­ra­de fak­tiskt mitt liv.

Chloe för­kla­rar att hon fick verk­li­gen en kick, ener­gin öka­de och hon upplevde att för­brän­ning­en fun­ge­ra­de. Hon kän­ner sig in­te trött och häng­ig läng­re. Hon äter sunt och so­ver gott på nat­ten.

–Änt­li­gen har jag hit­tat pro­duk­ten för mig. Jag kän­ner mig dess­utom gla­da­re och mer po­si­tiv. Chi­li Burn™ har verk­li­gen över­träf­fat mi­na för­vänt-ning­ar. Jag kän­ner mig så tack­sam för den förs­ta asken som min mamma gav mig, av­slu­tar Chloe glatt.

Tips för an­vänd­ning

An­vänd gär­na Chi­li Burn™ i sam­band med vikt­minsk-nings­pro­gram. Chi­li Burn™ kan an­vän­das bå­de av de som trä­nar och av de som in­te kan el­ler har möj­lig­het att mo­tio­ne­ra i stör­re ut­sträck-ning. Chi­li Burn™ in­ne­hål­ler krom och B-vi­ta­mi­ner som bi­drar till att bi­be­hål­la en nor­mal om­sätt­ning av fett, kol­hyd­ra­ter och pro­te­i­ner.

Var kö­per man Chi­li Burn™

Chi­li Burn™ kan kö­pas i häl­so­bu­ti­ker el­ler via www.newnor­dic.se.Har du frå­gor, ring New Nor­dic på 040-23 95 20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.